پوست ژالتيني براي درمان زخم ساخته شد

Jahan e-Sanat - - News -

به ر و ز ر س/ا ني د س/تي اپليكيشنها

پس از انجام چهار مرحله ذكر شده در بخ//ش اوليه آموزش بهروزرس//اني خ//ودكار ب//راي برنامههاي دس//تگاه اندرويدي شما غيرفعال ميشود و اگر ميخواهيد كه نرمافزار يا نرمافزارهايي را به صورت دس//تي آپديت كنيد، اين مراحل را انجام دهيد:

يكبار ديگر انگش//ت خ//ود را در صفحه اصلي به س//مت راست بكشيد و اي//ن ب//ار در منوي باز ش//ده، گزينه ‪My Games‬ & ‪My Apps‬ را انتخاب كنيد. پس از لمس گزينه ذكر شده در تبي به نام Installed ليستي از اپليكيشنها و بازيهاي نصب شده روي دس//تگاهتان به شما نشان داده ميشود. همچنين تب ديگر در كنار اي//ن بخش به نام All وجود دارد كه در اين قس//مت نيز ليستي از تمامي برنامهها و بازيهايي كه تاكنون دانلود كردهايد قرار دارد. در صورتي كه نسخه جديدي از يك نرمافزار منتش//ر شده باشد، اين برنامه در قسمت بااليي تب Installed و ج//دا از بقيه نرمافزارها در بخش Updates نشان داده خواهد شد. با لمس اپليكيشن مورد نظر و زدن گزينه Update ميتوانيد به صورت دس//تي آن را آپديت كنيد. همچنين ميتواني//د با انتخاب گزينه Update All موجود در قس//مت بااليي سمت راس//ت ليست نمايش داده شده، همه نرمافزارها را به صورت يكجا بهروزرساني كنيد.

مهر- محققان مدلي مبتني بر ژالتين ساختهاند كه ويژگيهاي آن مانند پوست انسان است و ميتواند آب را جذب كند. به اين ترتيب ميتوان بانداژهاي زخمي ساخت كه رطوبت پوست را جذب ميكنند. محققان آزمايشگاههاي فدرال سوييس در علوم مواد و فناوري (Empa) مدلي مبتني بر ژالتين س//اختهاند كه ويژگيهايي مانند پوست انسان دارد و ميتواند آب را جذب كند.

اين گروه تصميم دارند با كنترل رطوبت موجود در ژالتين از آن در آزمايشهاي مربوط به واكنش پوست انسان نسبت به مواد مختلف مانند بانداژهاي زخم استفاده كنند. پوست مادهاي فعال است كه ويژگيهاي آن براساس محيط اطراف تغيير ميكند.

يكي از اين ويژگيهاي محيطي رطوبت اس//ت. رطوبت پوس//ت را شفاف و نرمتر ميكند اما رطوبت زياد در پوست نوعي اصطكاك ايجاد ميكند كه در نتيجه آن تاول، حساسيت و درد هنگام راه رفتن در پاها ايجاد ميشود. درهمين راستا دانشمندان به دنبال ساخت مادهاي بودند كه رطوبت آن قابل كنترل باشد و نياز به كنترل آن توسط انسان نباشد. در همين راستا آنها با استفاده از ژالتين مدلي ساختهاند كه رفتار پوست انسان را تقليد ميكند. اين ماده مانند پوست معمولي رطوبت را جذب ميكند و ويژگيهاي آن را تغيير ميدهد. بنابراين بهطور واقعي با پارچهها و مواد ديگر واكنش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.