پرداخت موبايلي با اسكنر عنبيه چشم گلكسي اس 8

Jahan e-Sanat - - News -

زوميت-يكيازقابليتهايجديدگلكسياس8،اسكنرعنبيهچشم است كه ميتواند كاربردهاي متنوعي داشته باشد.

سامسونگبرايگلكسياس8،ازسيستمهايامنيتيمختلفياستفاده كرده كه يكي از آنها اسكنر عنبيه چشم است. اين اسكنر كه از گلكسي نوت 7 ناكام به ارث رس//يده، به گفته بس//ياري از كارشناسان نسبت به ديگر روشهاي بيومتريك نظير اثر انگشت ايمنتر است. به همين دليل وقتي خبرهايي مبني بر كاربرد اسكنر عنبيه چشم در تراكنشهاي مالي به گوش ميرسد، شگفتزده نميشويم.

وبسايت كرهاي ‪،the Korea Herald‬ گزارشي منتشر كرده است كه براساس آن به نظر ميرسد از اسكنر عنبيه چشم گلكسي اس 8 در تراكنشهاي مالي استفاده ميشود. گفته ميشود اين روش امنيتي در سيستمهاي پرداختي مانند سامسونگ پي كاربرد خواهد داشت. انتظار ميرود ابتدا اين قابليت در كرهجنوبي و س//پس آمريكاي شمالي فعال شود البته هنوز به زمان دقيق تحقق اين موضوع اشارهاي نشده است. در اين گزارش اشاره شده كه اسكن عنبيه چشم بخشي از امكانات گلكسي نوت 7 بوده است و موسسات مالي كرهجنوبي به كاربران اجازه ميدادند با استفاده از اين قابليت وارد حسابهاي خود شوند اما اين اولين باري است كه از اسكن عنبيه چشم براي تراكنشهاي مالي و تاييد آنها در گوشي بهره گرفته ميشود. اگر فرض كنيم اين موضوع با موفقيت انجام شود، بهكارگيرياينسيستمدرگوشيهايديگرماراشگفتزدهنميكند.گفته ميشود اپل نيز به دنبال راهكار امنيتي ديگري جز اثر انگشت است كه در اين باره به اسكنر ليزري اشاره شده است. با اين سيستم ميتوان از اسكن چهره كاربر براي تشخيص هويت و تاييد اعتبار آنها استفاده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.