خانههاي هوشمند به عنوان پرستار شخصي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-نسلجديديازخانههايهوشمندكهازقابليتردگيريوضعيت سالمت افراد برخوردارند، ميتوانند در عمل به پرستار خانوادگي مبدل شوند. محققان دانشكده معماري دانشگاه كانزاس با دريافت كمك هزينه تحقيقاتي 51 هزار دالري موفق به طراحي خانه هوشمندي شدهاند كه مجهز به تعدادي حسگر براي جمعآوري اطالعات بيومتريك ساكنان منزل است. با توجه به افزايش قابل توجه سرعت دسترسي به اينترنت ميتوان از قابليت انتقال حجم عظيمي از اطالعات براي جمعآوري دادههاي مربوط به سالمت انسان استفاده كرد. اين دادهها كه از محيط اطراف جمعآوري ميشوند فرآيند رسيدگي به بيماران را تسهيل كرده و از آنها ميتوان براي پيشبيني احتمال ابتالي افراد به امراض خطرناك استفاده كرد.

حسگرهاي يادشده عالوه بر اطالعات افراد ميتوانند اطالعاتي در مورد تعداد موارد خروج افراد از آپارتمان، تعداد موارد رفتن به حمام، مدت زمان خواب شبانه ...و را نيز جمعآوري كنند. حسگرهاي يادشده قادر به ترسيم الگوريتمهايپيشگويانهنيزهستند،بهعنوانمثالاگريكيازساكنانخانه روي زمين بيفتد زنگ هشدار را به صدا در ميآورند. عالوه بر اين اگر يكي از افراد با لكنت صحبت كند، حسگرهاي يادشده اين امر را نشانه اوليه آلزايمر تلقي كرده و باز هم پيام هشدار ارسال ميكنند. آينههاي هوشمند اين خانهها در مورد هرگونه ضايعات يا تغيير ناگهاني و مشكوك در بدن يا چهره افراد هم هشدار ميدهند. با نصب حسگرهايي در سرويسهاي بهداشتي منازل ميتوان اقداماتي به منظور بررسي ادرار و مدفوع انسان كه فعال در آزمايشگاهها انجام ميشود نيز صورت داد. انتظار ميرود طراحي نمونه اوليه اين خانه تا پايان سال 2017 انجام شود و در آينده نه چندان دور شاهد ساخت اين خانهها در مقياس تجاري باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.