مقايسه صدور پروانههاي ساختماني شهر تهران و تراكم مناطق 22 گانه؛ بحران در مديريت شهري

Jahan e-Sanat - - News -

اش/کان نظامآب/ادي- ته//ران ديگر ظرفي//ت بارگ//ذاري جمعيت و س//اختمان جدي//دي را ندارد. اين هشدار سالهاست كه توسط مسووالن و رسانهها به گوش ميرسد اما باز هم با توسعه ساختوساز، گستره شهري در حال افزايش است؛ گسترهاي كه از س//اختمانهاي بلند اشباع شده و از اس//تانداردها و ضوابط شهرسازي فاصله گرفته است.

در 100 س//ال گذش//ته جمعيت كشور هش//ت برابر اما جمعيت شهر ته//ران، 50 برابر ش//ده و بارگذاري عظيمي در تهران اتفاق افتاده است؛ اين واقعيت تكاندهنده از عمق ماجرا حكايت ميكند.

به موازات مدل توسعه فعلي شهر ته//ران در افزاي//ش بيروي//ه صدور پروانههاي ساختماني، تراكم جمعيت نيز ب//ا جايگزيني »س//اختمانهاي چندطبقه« به جاي امالک »كلنگي« در حد استاندارد باالتر رفته است. اين رويه غيركارشناس//ي در عرض چند س//ال جمعيت تهران را به باالي 10 ميليون نفر رسانده است. بررسيهاي »جهانصنع//ت« نش//ان ميدهد كه م//دل شهرس//ازي تهران با س//رعت زيادي به س//مت ص//دور پروانههاي س//اختماني در مناط//ق »متراكم« شهري ميل ميكند.

ابع//اد اي//ن معضل ك//ه در گفتار عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي ب//ه »رواج س//وداگري« در مديريت شهري معروف شده به اندازهاي وسيع است كه به محلي براي اختالف دولت و شهرداري تهران با مقياسي سياسي تبديل شده است.

دو عام//ل »افزاي//ش جمعيت« و »ص//دور بيروي//ه تراك//م« در ابعاد باالي پنج طبقه در مناطق پرجمعيت تهران در برخي از اين مناطق شرايط را تا م//رز »انفجار جمعيت« بحراني كرده است.

مدتهاس//ت كه كارشناس//ان در مورد مش//كالت شهرس//ازي و مدل توسعه در تهران هشدار ميدهند اما درآمد نجوم//ي فروش تراكم جلودار مديريت شهري نيست؛ درآمدي كه »قدرت مالي« شهرداريها را حتي از وزارتخانهها باالتر برده است. براساس گزارشهاي رسمي در حال حاضر در ش//هر تهران 745 ساختمان بيش از 12 طبق//ه وجود دارد ك//ه نيمي از آنها در دهه 80 به بعد س//اخته شده و هيچ مشخصاتي از 231 ساختمان وجود ندارد.

براساس نتايج مطالعات شورايعالي شهرسازي و معماري كشور با مجموع آپارتمانه//اي موجود ش//هر تهران ش//امل س//اختمانهاي مسكوني در ح//ال مص//رف و مجتمعهايي كه تا پايان سال 93 براي احداث آنها پروانه ساخت احداث شده است، هماكنون ظرفي//ت »جمعيتپذيري« پايتخت ب//ه 11 ميليون و دو هزار و 611 نفر رسيده است.

سبقتمناطقمتراکمدرصدور پروانه

اطالعات موجود در پايگاه اينترنتي شهرداري تهران نش//ان ميدهد كه ص//دور پروانهه//اي س//اختماني در مناط//ق7، ‪15 41، 31، 01، 8،‬ و 17 ك//ه از پرتراكمترين ش//هرهاي تهران محس//وب ميشوند، نسبت به ساير مناطق بيش//تر بوده است؛ اين آم//ار زماني فاجعهآميز ميش//ود كه آم//ار پروانهه//اي صادر ش//ده براي ساختمانهاي پنج طبقه و بيشتر نيز در اين مناطق باالتر بوده است.

به گ//زارش »جهانصنعت«، آمار موجود در پايگاه اينترنتي شهرداري تهران نشان ميدهد كه در منطقه 8 )نارمك، رسالت، مجيديه( در سال 93 بالغ بر 916 مورد پروانه س//اختماني باالتر از پنج طبقه صادر ش//ده است. در همين ح//ال براي منطقه 19 كه از لحاظ مس//احت وس//عت بيشتري نسبت به اين منطقه دارد تنها 267 پروان//ه صادر ش//ده اس//ت. اين آمار نش//ان ميدهد كه صدور پروانههاي ساختماني در تهران به سمت مناطق »متراكمتر« ميل ميكند.

براساس گزارش مركز آمار نيز در سال در اين سال 10185 مورد پروانه ساختماني توسط ش//هرداري تهران صادر شده است كه 99/5 درصد آن مربوط به احداث س//اختمان و 0/5 درصد مربوط به افزايش بنا بوده است. اين تعداد پروان/ه اح/داث س/اختمان )پروانه ساختمان و تخريب و نوسازي( صادرش//ده حدود 4/8 درصد از كل پروانههاي احداث س//اختمان صادر شده از سوي ش//هرداريهاي كشور را تش//كيل ميده//د كه رق//م قابل توجهي است. نيازبهتغييرنگرش جلوگيري از گسترش اين معضل نيازمند تغيير نگرش در ابعاد مديريتي است. معاونت معماري و شهرسازي از سال 1386 شهرداري را مكلف كرد ضوابط بلندمرتبهس//ازي را با تاكيد ب//ر ايمني ارائه كند تا براس//اس آن ضوابط محل قرارگيري ساختمانهاي بلندمرتب//ه و مش//خصاتي ك//ه بايد داش//ته باش//ند- كه در مقررات ملي و كنترل ساختمان پيشبيني نشده بود- آماده ش//ود اما اين كار تا امروز انجام نشده است.

به گفته شكرچيزاده، معاون وزير راهوشهرس//ازي »در ارديبهشت سال ،1392 يعن//ي درس//ت قب//ل از آنكه دولت يازدهم روي كار آيد، شورايعالي شهرس//ازي و معماري وقت مصوبهاي را به تصويب ميرس//اند كه براس//اس آن دو طبق//ه به ظرفيت ش//هر تهران اضافه ميكند«. ش//انس تهران در اين بود كه در دولت يازدهم تالش شد اين مصوبه اجرايي نشود. از سوي ديگر در دولت فعلي مجوزهاي ساختمانهاي بلندمرتب//ه تقريب//ا متوقف ش//ده اما پروژههاي//ي كه از قبل مانده بودند، در اين مدت ساخته شدند. در اين شرايط ضوابط شهرس//ازي بايد با كمك شورا و ش//وراي عالي شهرسازي و معماري تدوين و ارائه ش//ود ت//ا در هر نقطه از شهر برجسازي نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.