شهرقدس؛قطبفرهنگياستانتهران

Jahan e-Sanat - - News -

اولينجلسهكميتهسالمتبهميزبانيشركتمليپخشفرآوردههاينفتيگيالنوبا حضور رييس و كارشناس بهداشت و درمان صنعت نفت استان برگزار شد.

محافظت مستمر كاركنان از آسيبهاي شغلي، رضايتمندي افراد به محيط كار، ساماندهيويكپارچهسازيبرنامههايتامينسالمتشغليكاركنانازاهدافاينجلسه بود. نبيزاده،رييسبهداشتودرمانصنعتنفتگيالنتدوينبرنامههايپيشگيرياز بيمارهايشغلي،برنامهريزيجهتشناساييوارزيابيعواملزيانآوردرمحيطكار،ايجاد تناسبكار،ارتقايفرهنگسالمتبينكاركنانوبهبودمستمرآنراازعللبرگزارياين جلسه دانست.برگزاري هر سه ماه يكبار جلسات، استفاده از مشاوره كارشناس تغذيه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گيالن در برنامهريزيغذاييروزانهازجملهمصوباتاينجلسهبود.

اولين جلس//ه كنترل پروژه و بررسي روند انجام كار ادارات مخابرات شهرستانهاي تالش،رضوانشهر و آستارا با حضور آموئي، مدير مخابرات منطقه گيالن، معاونان شبكه و تجاري، مديران حوزههاي فناوري اطالعات، ديتا، شبكه دسترسي، برنامهريزي و كنترل پروژهها و روساي ادارات شهرستانهاي يادشده در اداره مخابرات شهرستان تالش برگزار شد.درابتدايجلسهآموئيطيسخنانكوتاهي،هدفازبرگزاريجلساتكنترلپروژهدر اداراتشهرستانهارابررسيميزانپيشرفتبرنامهاجراييسالجاريوكنترلپروژههاي در حال اجرا و پايش وضعيت فني، شبكه و مالي ادارات شهرستانها عنوان كرد و گفت: تشكيل جلسات دورهاي بهصورت سه ماه يكبار، اين امكان را ميدهد چنانچه بعضي از شهرستانها توفيق دسترسي به اهداف برنامه را نداشتهاند آنها را بررسي و آناليز كنيم و راهكارهاي الزم ارائه شود.در اين جلسه گزارشي از عملكرد ادارات مخابرات شهرستانهاي تالش، رضوانشهر و آستارا به تفكيك هر شهرستان ارائه شد و روساي ادارات به همراه مسوالن شبكه و مالي توضيحات الزم را بيان داشتند كه پسازتبادلنظرتصميماتالزماتخاذشد.

محمدصادقكوليوندبابياناينكهحوزههايفرهنگوورزشدرسالهاياخيرموردتوجه ويژهمديريتشهريشهرقدسبودهكهاينتوجهوافرموجببرداشتنگامهايبزرگيدراين حوزهها شده است، اظهار داشت: يكي از اقدامات بزرگ و ماندگار در حوزه فرهنگ، مجموعه آمفيتئاترباغملياستكهبامساحت0045 مترمربعبهعنوانبزرگترينسالنآمفيتئاتر غربتهراناحداثشدهاست.شهردارشهرقدسافزود:همچنيناينمجموعهداراي51 هزار مترمربع محوطه فضاي باز شامل آمفيتئاتر روباز، باغ مشاهير، نمايشگاه روباز، باغ پرندگان، فضاي سبز، آبنما و پاركينگ با ظرفيت بيش از001 دستگاه خودرو است. وي با بيان اينكه در اين پروژه چهار هزار مترمربع پيادهروسازي و به طول سه هزار متر جدولگذاري شده است، خاطرنشان كرد: ساختمان آمفيتئاتر در باغ مليشهرقدسبهوسعتيكهكتارقرارگرفتهوطبقطرحجديدجانماييومبلمان،ظرفيتسالنباگنجايشبيشاز058 صندليبرآورد شدهاست.اعتبارهزينهشدهبراياينپروژه581 ميلياردريالبدوناحتسابزميناستكهبهنظربسياريازكارشناسانپسازتاالروحدت تهران، بزرگترين و مجهزترين سالن آمفيتئاتر كشور است. كوليوند تصريح كرد: اجراي اين پروژه كه يكي از مجموعههاي فرهنگي فاخر در سطح كشور محسوب ميشود، از سال 1382 آغاز شده اما روند ساخت آن به كندي پيش ميرفت تا اينكه در دوره فعلي مديريت شهري ارادهاي قوي جهت تكميل و بهرهبرداري از آن شكل گرفت تا شمارش معكوس براي افتتاح اين مجموعه فاخر آغاز شود. شهردار شهر قدس با بيان اينكه مجموعه آمفيتئاتر باغ ملي ارديبهشتماه افتتاح خواهد شد، يادآور شد: اين مجموعه طي مراسمي باشكوه با حضور آقاي الريجاني، رييس محترم مجلس شوراي اسالمي افتتاح ميشود و به بهرهبرداري خواهد رسيد.وي در پايان گفت: پيش از اين شهر قدس به عنوان يكي از قطبهاي اصلي در حوزه ورزش محسوب ميشد كه با بهرهبرداري از سالن آمفيتئاتر باغ ملي، اين شهر به عنوان يكي از قطبهاي مهم حوزه فرهنگ و هنر نيز شناخته خواهد شد و هنردوستان شهر قدسي ميتوانند از اين مجموعه استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.