امضايتفاهمنامههمكاريپااليشگاهآبادانودانشگاهصنعتنفت

Jahan e-Sanat - - News -

هياتهاي بلندپايه استانهاي گيالن و ژامبيل قزاقستان كه به رياست استانداران دو استان در رشت برگزار شد، دو طرف درخصوص بهرهگيري از ظرفيتهاي فراوان و متنوع موجود براي گسترش روابط اقتصادي و تجاري تاكيد كردند.

در اين ديدار علي داودي، معاون توس//عه مديريت و منابع دانش//گاه ضمن تشريح توانمنديهايعلميوتخصصيدانشگاهعلومپزشكيبهوجودرشتههايتخصصيوفوق تخصصيدرگيالناشارهكردوگفت:گيالنآمادگيتوريسمسالمتدرتماميرشتههاي تخصصيرادارد.ويهمچنينبااشارهبهراهاندازيواحدهمكاريهايبينالمللدردانشگاه علوم پزشكي گيالن به آمادگي تبادل استاد و دانشجو و توسعه همكاريهاي تحقيقاتي برونمرزيدردانشگاهاشارهكردوگفت:وجوددانشكدهپرديسبينالمللفرصتمناسبي در جوار منطقه آزاد بندر انزلي براي توسعه اينگونه فعاليتها فراهم كرده است. تفاهمنامه همكاري شركت پااليش نفت آبادان و دانشگاه صنعت نفت در حضور جمعي از كاركنان ارشد دو طرف امضا شد. اين تفاهمنامه چهارشنبه03 فروردين ماه در جلسهاي كه به همين منظور در دفتر مديرعامل برگزار شد، به امضاي اسفنديار دائمالذكر، مديرعامل شركت پااليش نفت آبادان و عبدالنبيهاشمي، رييس دانشگاه صنعت نفت رسيد.از محورهاي اين تفاهمنامه كه در هشت ماده و به منظور تقويت همكاري علمي و آموزشي منعقد شده است ميتوان به برگزاري دورههاي آزمايشگاهي مورد نياز شركت و برگزاري كارگاههاي آموزشي حسب مورد از سوي دانشگاه، برگزاري دورههاي آموزشي صنعتي براي دانشجويان دانشگاه و همچنين برگزاري دورههاي كارورزي براي دانشجويان توسط پااليشگاه آبادان اشاره كرد.در اين جلسه پارهاي از راهكارهاي تحقق بهينه اهداف اين همكاري و زمينهسازي به منظور امضايتفاهمنامههايبيشترموردبحثوبررسيقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.