جاده و ريل بايد با هم آشتي كنند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير راهوشهرسازي با بيان اينكه سرانجام بايد يك آشتي بين جاده و ريل صورت گيرد، گفت: مديران بايد به دنبال اجراي طرح و انديشه شهرسازي ريلپايه باشند تا ريل بخش عمدهاي از مشكالت حملونقل درونشهري را حل كند.

يكصدوسيوچهارمين جلسه شوراي عالي فني و زيربنايي به رياست عباس آخوندي، وزير راهوشهرس//ازي و اعضاي آن برگزار و پيرو دستور جلسه اول نتايج زير حاصل شد:

در اجراي تصميم نشس//ت 132 شوراي عالي فني و زيربنايي مبني بر تهيه دس//تورالعمل و ضوابط تداخل حريم و محدودههاي حفاظتي راه و راهآهن، توضيحات مش//اور در رابطه با موضوع ارائه و با تصريح بر حفظ حريم و ايمني شبكه حملونقل مقرر شد مراتب با عنوان راهنما و پس از جامعسازي در كارگروه كارشناسي تنظيم شود و مبناي بررسي و ارزيابي درخواس//تهاي مش//ابه قرار گيرد. بهعالوه با توجه به رويكرد وزارت راهوشهرسازي مبني بر گرايش به سمت شهرسازي ريلپايه، اقتضا دارد با تعامل بيشتري بين شبكههاي حملونقل ريلي و جادهاي اعم از درونشهري و برونشهري عمل شود.

وزير راهوشهرس//ازي در اين جلسه با اش//اره به اولين دستور جلسه كميس//يون با تاكيد بر اينكه هيچ بحثي در خصوص حفظ حريم راه و راهآهن وجود ندارد، گفت: مس//اله اصلي در بين مس//ووالن سازمانها و شركتها چگونگي نحوه مديريت ريسك در پروژه است تا بهطور مثال بهجاي نصب ديوار بتني يا گاردريلهاي دو موج و سه موج و مقاومتهاي باالتر، مديريت ريسك را افزايش دهند.

وي خاطرنشان كرد: پل روگذر درياچه اروميه با احتساب يك خط ريلي و راهآهن برقي شهر جديد مشهد- گلبهار- چناران در اين وزارتخانه اجرا شده است پس هيچ شكي در كليات بحث حريم وجود ندارد.

آخوندي در ادامه بيان كرد: اگر مديران به دنبال شهرسازي ريلپايه باشند تا ريل بخش عمدهاي از مشكالت حملونقل درونشهري را حل كند با اين وجود ديگر نميتوانند حريمهاي قرص و محكم را به كار ببندند و در غير اين صورت بايد ريل را از شهر بيرون انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.