حمايت رييسجمهور بالروس از ساخت مسكن ارزانقيمت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسجمهور بالروس بر ادامه ساخت مجتمعهاي مسكوني با حمايت دولت تاكيد كرد.

الكساندر لوكاشنكو گفت: قيمت متوسط هر متر مربع آپارتمان نوساز در كشور نبايد بيش از حقوق يك ماه كارمندان باشد.

وي افزود: در حال حاضر قيمت تمامش//ده هر مترمربع آپارتمان در بالروس حدود 500 دالر است كه دولت بر حمايت خود براي ادامه روند ساخت مجتمعهاي مسكوني در سراسر كشور ادامه ميدهد تا اطمينان حاصل كند افراد نيازمند و ضعيف هم امكان خريد واحد مسكوني دارند.

اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه مردم بالروس شديدترين بحران اقتصادي را در چند سال گذشته دراين كشور تجربه ميكنند.

در اين كش//ور اروپايي متوس//ط دستمزد كارمندان به زير 200 دالر در ماه رس//يده و ركود بازار اقتصادي با وجود كمكهاي مالي روس//يه همچنان ادامه دارد.

هرچند در دوس//ال گذشته هر مترمربع آپارتمان نوساز در مينسك، پايتخت بالروس بيش از دو هزار دالر بود، اكنون اين رقم به كمتر از 800 دالر رسيده و با اين حال هزاران واحد مسكوني ساختهشده بدون خريدار مانده كه نشان از كاهش شديد توان اقتصادي مردم دارد.

ب//ا اين حال هزينههاي زندگ//ي و قيمت كاالهاي مصرفي در اين كش//ور بيش از دو برابر كشورهاي همسايه بالروس در اتحاديه اروپا و روس//يه است كه باعث شده بالروس در زمره فقيرترين كشورهاي اروپايي قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.