بهرهبردارياز447 واحدصنعتياستان مركزي در دولت تدبير و اميد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان صنعت، مع//دن و تجارت اس//تان مركزي گف//ت: 744 واحد صنعتيازبدوفعاليتدولت تدبيرواميددرنقاطمختلف اين اس//تان به بهرهبرداري رسيده است.

محمدرضاحاجيپورافزود:اينواحدهايصنعتيباسرمايهگذاريبيش ازسههزارو005 ميلياردريالبهبهرهبرداريرسيدهاست.

ويادامهداد:اينواحدهايصنعتيكهدربخشهايمختلفتوليدلوازم خانگي،شيمياييوغذاييفعاليتميكنندضمنايجاد9 هزارو932 فرصت شغلي، زمينه توسعه و رشد اقتصادي استان و منطقه را فراهم كرده است.

رييس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي بيان كرد: در اينمدت02 طرحصنعتيباسرمايهگذاريبيشاز002 ميلياردريالبه بهرهبرداريرسيدكهزمينهاشتغال736 نفررافراهمشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.