سرپرستدفترروابطعموميشركتبرقمنطقهايخوزستانمعرفيشد

Jahan e-Sanat - - News -

طي مراسمي تورج فتاحي بهعنوان سرپرست دفتر روابط عمومي شركت برق منطقهاي معرفي شد. مديرعامل شركت در اين مراسم گفت: روابط عمومي در شركت نقش مهم و راهبردي دارد و بايد تالش شود نظرها نسبت به روابط عمومي تغيير كند و از حالت سنتي به يك روابط عمومي مدرن براي پيشبرد اهداف سازماني تبديل شود.محمود دشتبزرگ افزود: روابط عمومي بايد به دنبال اين باشد كه از ابزارهاي مختلف برايايجادپلارتباطيبينمخاطباندرونوبرونسازمانيدرجهتانعكاسفعاليتهايشركتاستفادهكند.ويتصريحكرد:ازمديريتجديد انتظار دارم استفاده از علم ، فناوري و هنر به عنوان سه اصل مهم روابط عمومي همواره مورد توجه قرار گيرند و روابط عمومي بايد همانند يك اتاق شيشهاي باشد به صورتي همه چيز در آن شفاف و زيبا ديده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.