معاون عمليات و نظارت فرابورس؛ بيانيه پذيرش ريسک اجباري شد

Jahan e-Sanat - - News -

از 31 ارديبهشت ماه 96 به بعد هر سفارشي که در س//امانه کارگزاريها به منظور معامله در بازار پايه گذاشته ميشود، بايد قبل از آن بيانيه پذيرش ريسک امضا شده باشد. معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس در گفتوگو با فارس با اشاره به ابالغيه جديد اين بازار براي معامالت بازار پايه گفت: براساس اين ابالغيه شرکتهاي کارگزاري موظف هستند، از تمام مشترياني که در بازار پايه توافقي فعال هستند، اعم از معاملهگران برخط يا مراجعهکنندگان به ايستگاههاي معامالتي بيانيه پذيرش ريسک معامالت سهام و حق تقدم خريد سهام در بازار پايه ب و ج فرابورس را دريافت و در سوابق آنها نگهداري کنند. بهنام محسني گفت: با توجه به ريس//ک موجود در معامالت سهام و حق تقدم خريد س//هام در ب//ازار پايه فرابورس، اين اقرارنامه در نظر گرفته ش//ده تا مشتريان با پذيرش شرايط آن، ريسک معامالت بازار پايه را قبول کنند. وي افزود: توجه به تغييرات صورت گرفته براي طبقهبندي جديد شرکتها در بازار پايه از 23 اس//فندماه 1395 ب//ازار پايه عادي و توافقي پايه تبديل به سه تابلوي معامالتي بازار پايه »الف«، »ب« و »ج« شد که در تابلوي الف سهام بورسها و ارکان سازمان بورس با مکانيسم معامالت ساير تابلوها دستهبندي شد. اين مقام مسوول ادامه داد: در تابلوي معامالت بازار »ب« و »ج« پايه نيز آن دس//ته از ش//رکتهايي قرار گرفتند که با توجه به شروطي همچون ضريب نقدش//وندگي و افشاي اطالعات در اين دو تابلو تقسيمبنديميشدند. مکانيسممعامالت در بازار پايه »ب« مکانيس//م معامالت بر اس//اس دو ح//راج تک قيمتي در س//اعات 9 صبح و نيز 12:30 و همچنين افزايش دامنه نوسان قيمت به 10 درصد در کنار دسترسي معاملهگ//ران برخ//ط به معامالت اي//ن بازار از جمل//ه کارکردهاي آن ب//وده در حالي که در تابل//وي »ج« پايه بع//د از اوليه حراج تک قيمتي در ساعت 9 صبح ادامه روند معامالت تا س//اعت 12 ظهر ادامه مييابد سپس طي نيم س//اعت آخر فعاليت بازار براساس قيمت ثاب//ت آخري//ن ح//راج، قيمت س//هم تعيين ميشود بنابراين بازار »ج« از نوسان برخوردار نيست. محسني با يادآور شدن ابالغيه کميته درج نم//اد معامالتي فراب//ورس در خصوص طبقهبن//دي ش//رکتها در تابلوه//اي جديد بازار پايه از طريق کدال و وبس//ايت فرابورس گفت: پس از اعالم شرايط جديد شرکتهاي ب//ازار پايه به منظور تعيين فرصتي به منظور تطبيق ناشران با شرايط جديد، فرصت زماني مشخصي تا پايان مردادماه امسال داده شده تا امکان حضور نمادهاي معامالتي در صورت ش//فافيت اطالعاتي به تابلوي »ب« بازار پايه فراهم شود.

در عين حال براساس هشدارها و پيامهايي ک//ه روي س//امانه معامالت بازار س//هام درج شده ش//رايط درج نماد ناشر در تابلوي ب و ج يا فرصت داده ش//ده به آن ناشر به منظور برخورداري از شرايط بازار ب پايه اطالعرساني عمومي شده است. امضايتعهدآور معاون عمليات و نظارت بازار فرابورس با بيان اينکه امضاي بيانيه ريسک از سوي سرمايهگذاران نيزبههمينمنظورايجادشدهاست،گفت:باتوجه به نوسان باالي قيمت سهام بازار پايه و در عين حال ريسکبااليمعامالتسهاماينشرکتهاکهتنها صرفرعايتماده»99«قانونبرنامهپنجمتوسعه در ب//ازار پايه درج ش//دهاند اما مورد پذيرش قرار نگرفتهاند، امضاي بيانيه پذيرش ريسک از سوي معامله گران اين بازار را ضروري ميسازد. وي ادامه داد: بر اين اس//اس تمامي شرکتهاي کارگزاري ملزمهستندازمشتريانبرخطيامراجعهکنندهبه ايستگاههاي معامالتي خود در بازار پايه فرابورس بيانيه امضا ش//ده پذيرش ريسک را دريافت و در سوابقمشترياننگهداريکنند.محسنيتاکيدکرد: به منظور عدم اختالل در وضعيت معاملهگران تا پاياناراديبهشتماهامسالفرصتدادهشدهتاهمه اشخاصيکهدربازارپايهفعاليتميکنند،بهمروربا حضور در کارگزاريها بيانيه ريسک را امضا کنند. از13 ارديبهشتماه69 بهبعدنيزهرسفارشيکه در سامانه کارگزاريها به منظور معامله در بازار پايه گذاشتهميشودميبايستقبلازآنبيانيهپذيرش ريس//ک را امضا کرده باش//د. در غير اين صورت کارگزار موظف است دسترسي معاملهگر برخط را از بازار پايه ب و ج مسدود يا در صورت مراجعه به ايستگاه معامالتي دستور خريد و فروش وي در اين بازاررامتوقفکند.اينمقاممسوولدربارهاينکهآيا تغييرات و محدوديتهاي جديد ديگري از جمله دامنهنوسانياساعاتمعامالتبازارپايهدستخوش بازنگريخواهدشد،گفت:تااينلحظههيچتغيير جديد ديگري براي بازار پايه در دستور کار فرابورس نيست اما بايد تاکيد کرد در صورت بروز رفتارهاي هيجان//ي و اقدامهاي ب//دون منطق معامالت در برخي نمادها به عنوان ناظر بازار در روند معامالت محدوديت قانوني ايجاد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.