پيشنهاد افزايش سرمايه 382 درصدي »داراب«

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشيميدارابافزايشسرمايهپنجهزارو527 ميلياردريالي،معادل283 درصدرابهمجمععموميفوقالعادهپيشنهادداد.شرکتپتروشيميداراباعالم کردهبرنامهافزايشسرمايهازمبلغيکهزارو005 ميلياردريالبههفتهزار و 225 ميليارد ريال را دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »داراب« از محل آورده نقدي سهامداران به منظور اجرا و تکميل طرح توسعه واحد توليد پلياتيلنبهظرفيت003 هزارتندرسالوپروژههايجانبيمطرحاستکه درتاريخ92 فروردين6931 بهتصويبهياتمديرهرسيدهوجهتاظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شد. بديهي است انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است و در اين خصوص اطالعرساني الزم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.