اولين شفافسازي »وبصادر« در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

بانک صادرات ايران پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه 57 هزار و 800 ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده اعالم کرد. بانک صادرات ايران نخستين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 245 ريال زيان اعالم کرد که نسبت به EPS سال گذشته معادل چهار درصد بهبود زيان را نشان ميدهد. »وبصادر« زيان خالص در سال ماليمنتهيبه92 اسفند69 رامبلغ41 هزارو281 ميلياردو419 ميليون ريال برآورد کرده است. يادآور ميشود زيان خالص اين شرکت در سال مالي منتهيبه03 اسفند59،مبلغ71 هزارو687 ميلياردو532 ميليونريالو زيان به ازاي هر سهم 309 ريال اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.