افزايش سرمايه 53 درصدي »دتوليد«

Jahan e-Sanat - - News -

داروسازيتوليدداروپيشنهادافزايشسرمايه061 ميلياردريالي،معادل35 درصد را به مجمع عمومي فوقالعاده پيشنهاد داد. شرکت داروسازي توليد دارو اعالمکردهاستبرنامهافزايشسرمايهازمبلغ003 ميلياردريالبه064 هزار ميليارد ريال را دارد. بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه »دتوليد« از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي به منظور اصالح GMP و خطوط توليدکهدرتاريخ92 فروردين6931 بهتصويبهياتمديرهرسيدهوجهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.