بختکگرانی

افزایش قیمت کاالهای اساسی به اردیبهشت رسید

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگانی- روزهای پایانی س//ال گذشته نیز همچون سالهای قبل با شوک ناگهان//ی قیمتها و گرانی بیس//ابقه در بازار کاالهای اساس//ی روبهرو شد اما پس از سپری ش//دن ایام عید و پیک مصرف، انتظار میرفت شاهد توقف افزایش قیمت کاالهایاساسیباشیم.شواهدنشانمیدهد که حتی در دومین ماه سالجاری نیز این روند همچنان ادامه دارد و گرانفروش//ی از مناسبتیبهمناسبتبعدیادامهمییابد.از این رو زمزمه کمبود و گرانی برخی کاالها به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان نیز این روزها شدت گرفته است.

ایندرحالیاستکهبهدالیلیهمچون ادغ//ام وزارتخانههای صنع//ت و بازرگانی و همچنی//ن قانون انت//زاع در وزارت جهاد کشاورزی،همچنانمسوولومتولیتنظیم بازار به درستی مشخص نیست و سوداگران و دالالن بیش//تری را راهی بازار بیس//ر و س//امان کاالهای اساس//ی میکند که در نهایت زنجیره تولید تا مصرف برای مردم طوالنیتر و ناامنتر میش//ود. در این میان میزان افزایش دستمزد برای سالجاری تا حدیناچیزبودهکههمچنانشاهداختالف قابل توجه قدرت خرید خانوار با قیمتهای موجودهستیم. تداومگرانیبرنج برن//ج از جمله محصوالتی به ش//مار میرودکهازآغازسال59 تاکنونباشوک قیمت//ی روبهرو ش//ده و روز ب//ه روز با بازار بیسروسامانتری مواجه میشود به طوری که افزایش قیمت برنج طی روزهای اخیر کامالملموساستودربرخیفروشگاههای سطح ش//هر تهران، برنج ایرانی مرغوب تا کیلویی71 هزارتومانهمبهفروشمیرسد. گرانی برنج طی روزهای اخیر تا جایی پیش رفته که رییس اتحادیه سوپرمارکتداران و مواد پروتئین//ی بر خالف کتمان برخی مسووالن، گران شدن برنج را تایید کرد. این در حالی است که برخی اقشار سطح جامعه ناچار هستند به جای خرید برنج ایرانی، به خریدبرنجخارجیرویآورند.اگرچهقیمت هرکیلوبرنجهندی0063 تومانینیزچندان پایین به نظر نمیرسد اما اختالف قیمت زیادیبابرنج71 هزارتومانیدارد.

این در حالی اس//ت که دالور حیدرپور، رییس جهاد کشاورزی مازندران، تبلیغات علیه مصرف برنج خارجی در ش//بکههای مجازی مبنی بر وجود فلزات س//نگین را عامل افزایش تقاض//ا در بازار برنج ایرانی و افزایش قیمت آن بیان کرده است در حالی که تا قبل از این تبلیغات هم، بازار برنج سر و ساماننداشتتاجاییحتیدبیرانجمنبرنج بارها از اختالف قیمت زیاد برنج از شمال تا کالنشهرهاییمانندتهرانگلهکردهبود.

وی با اشاره به اینکه برداشت برنج جزو سختترین زراعتهاس//ت، افزود: تاکنون ت//دارکات خوبی برای کود، س//موم، بذور اصالح شده و توزیع آن در بین برنجکاران در نظر گرفته شد و این مساله سختی کار و هزینههایتولیدراکاهشمیدهد.

همچنینقاسمعلیحسنی،عضواتحادیه مواد غذایی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ کاالهای اساسی طی یکسال اخیر اظهار داشت:نرخبرنجایرانیباافزایش51 درصدی طییکسالاخیرازکیلویی31 هزارتومانبه باالدربنکداریسطحشهربهفروشمیرسد. وی افزود: طی یکس//ال اخیر قیمت اقالم حبوب نوسانات 10 تا 15 درصدی قیمت را تجربه کرده است.

حسنیبااشارهبهافزایش01 درصدی چایوسایراقالماساسیبیانکرد:البتهسایر اقالم نظیر قند و شکر نوسانات شدیدی را تجربهکردکهباعرضهشکردولتیدربورس کاال این نوسانات فروکش کرد. قیمتمرغبازهمپرکشید در این میان در حالی که بازار گوش//ت مدتهاست با قیمتهای باال سر و کار دارد و تا حدی محل رفت و آمد قشر متوسط و مرفه شده است، اوضاع و احوال بازار مرغ نیز تعریفیندارد.اگرچهمسووالنمربوطهدراین خصوصاظهاراتمتفاوتیدارندوقیمتمرغ را گران نمیدانند اما رییس اتحادیه پرنده و ماهی به تازگی از گرانی مرغ خبر داد.

مهدی یوسفخانی در خصوص دالیل افزای//ش قیمت تقاضا بیان ک//رد: افزایش نسبی تقاضا در ابتدای ماه موجب افزایش 100 تومانیقیمتشدوپیشبینیمیشود در روزهای آتی نرخ مرغ با تلورانس افزایش 100 تومانی روبهرو شود.

وی گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو م//رغ زنده جلوی در مرغداری چهار هزار و ،400 مرغ آماده طبخ در کش//تارگاه شش هزار،توزیعجلویدرواحدهایصنفیشش هزارو051 وخردهفروشیسطحشهرشش هزارو057 توماناست.

به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر پنجهزارو057 ورانمرغبدونکمربرابربا قیمتمرغششهزارو057 توماناست.

یوسفخانیبااشارهبهنرخسایرمشتقات افزود:نرخهرکیلوسینهباکتف11 هزارو 005،س//ینهبدونکتف21 هزارو005 و فیلهمرغ51 هزارتوماناست.

وی ب//ا انتقاد از تخفیف مواد پروتئینی 30 تا05 درصدیفروشگاههایزنجیرهای تصریح کرد: با توجه به آنکه مجموع مواد پروتئینیبیشاز01 درصدس//ودندارداز اینروارائهتخفیف03 تا05 درصدیکذب است و در برخی مواقع احتمال عرضه مرغ بیکیفیت وجود دارد. گوجهفرنگیگرانترشد به دنبال گرانی در بازارهایی همچون برنج، گوشت، مرغ، حبوبات و...، بازار میوه نیز از روزهای پایانی س//ال گذشته دچار ش//وک شده و همچنان با ورود میوههای نوبران//ه کیلویی 100 هزار تومانی به بازار ادامه دارد. این در حالی است که به گفته برخیمسووالن،میوههاییهمچونپرتقال که تا کیلویی 15 هزار تومان هم در برخی مناطق تهران فروخته شد، تا پایان سال69 ارزان نخواهد شد.در این میان همزمان با آغاز نیمه اول س//ال، قیمت گوجهفرنگی به دلیل آنچه عرضهکنندگان آن، کمبود تولید مقطعی مطرح میکنند، به کیلویی پن//ج هزار تا بیش از هفت هزار تومان در بازار مصرف رسیده است که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، کمبود مقطعیتولیداینمحصولبرطرفمیشود و قیم//ت آن در روزه//ای آینده فروکش خواهد کرد.حسین مهاجران در این باره گفت: گوجهفرنگی امسال در برخی نقاط کمترتولیدشدوهمینعاملباعثافزایش قیمت این محصول به صورت نس//بی در بازار ش//ده اس//ت اما قیمت منطقی این محصول در شرایط کنونی نهایتا کیلویی پن//ج هزار تومان اس//ت.وی افزود: اگر در منطقهای قیمت گوجهفرنگی بیش از حد گران ش//ده است از مردم تقاضا میکنیم آن را به اطالع اتحادیه برسانند تا بازرسان با گرانفروشان برخورد کنند اما هماکنون قیمت گوجهفرنگ//ی گلخانهای کیلویی 4000 ت//ا 4500 توم//ان و گوجهفرنگی بوتهای کیلویی 2500 ت//ا 3500 تومان اس//ت که حداکثر باید با سود 30 تا 35 درصدی به دست مصرفکنندگان برسد. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ادام//ه داد: گوجهفرنگی هر 15 روز یکبار از منطقهای وارد منطقه دیگر میش//ود و اگر کشاورزان یک منطقه امسال به تولید این محصول نپرداخته باشند با کمبودهای مقطعیکوتاهمدتمواجهمیشویم.مهاجران گفت:امابهزودیگوجهفرنگیتولیددزفول وارد بازار میشود و قیمتها به حالت تعادلی بازخواهدگشتکهالبتهمیتوانپیشبینی کردسالآیندهدرهمینمقطعزمانیقیمت گوجهفرنگیبهدلیلتولیدبیشازحد،آنقدر کاهش پیدا میکند که پاسخگوی هزینه حملونقل آن هم نباش//د.مجتبی شادلو، رییس اتحادیه باغداران اس//تان تهران نیز ضمن اش//اره به دالیل گرانی گوجهفرنگی در بازار گفت: قیمت این محصول از اواسط اردیبهشتماه ارزان میشود.

بیتوجهیلبنیاتیهابههشدار سازمان حمایت

در حال//ی که در بازارهای مواد خوراکی مختلفشاهداعمالافزایشقیمتهستیم، برخیتولیدکنندگانهمچونصنایعلبنی نیزباوجوداولتیماتومهایپیدرپیسازمان حمایت، به طور زیرپوس//تی و خودسرانه کاالهای خود را گران میکنند.

دو تولیدکننده مطرح محصوالت لبنی در ماه گذش//ته اقدام به افزایش غیرقانونی قیمت دو محصول کردند که پس از هشدار س//ازمان حمایت مصرفکنندگان نهتنها این دو برند قیمتهای افزایش یافته خود را برنگرداندند بلکه بقیه تولیدکنندگان نیز مانند آنها نرخهای خود را افزایش دادهاند و به نظر میرسد خبری از ناظران و دستگاههای نظارتینیست.باوجودگذشتحدودیکماه از این تخلف و اظهارات دبیر انجمن صنفی صنایعلبنیمبنیبراینکهقیمتمحصوالت لبنیگرانشدهبهنرخهایگذشتهبازگشته است، نه تنها این تخلف جبران نشد بلکه دیگرکارخانههایتولیدکنندهوعرضهکننده محصوالت لبنی اقدام به تکرار این تخلف و گرانفروش//ی محصوالت خود در کنار دو متخلفدیگرکردهاند،بهعنوانمثالقیمت ماستیککیلوییپرچرباز0009 تومان به 9500 تومان رسیده و شیر یک لیتری نیزاز0032 2400و تومانبه0052 تومان افزایش یافته است و دیگر انواع ماست و شیر نیز همین رویه را در بازار دنبال کردهاند.

ای//ن در حال//ی اس//ت که ب//ه گفته محمدرضا اس//ماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه تعاونیهای لبنی، با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، سربار و ... میتوان گفت ک//ه افزایش محصوالت لبنی کمتر از نرخ تورم بوده است.

وی در واکنش به این موضوع که برخی مصرفکنندگان اظهاراتی مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت محصوالت لبنی برخی برندها را دارند، افزود: تنها برخی برندهای لبنیبهسببافزایشتقاضانرخمحصوالت خود را تا سقف 15 تا 20 درصد باال بردند کهدرنهایتمقصراصلیمردمهستندچراکه کیفیتمحصوالتبایکدیگرمتفاوتاست.

این اظهارات در حالی بیان میشود که گزارش//ات میدانی از سطح شهر حاکی از آن اس//ت که نرخ اغلب کاالهای ضروری و اساسیافزایش04 تا07 درصدیراتجربه ک//رده که این امر نه تنها آرامش اقتصادی را ب//ه م//ردم بازنگردانده بلکه نگرانیهایی برای آنها در برداش//ته ک//ه انتظار میرود مس//ووالن امر با نظارت هر چه دقیقتر از سودجوییافرادفرصتطلبازآشفتگیبازار جلوگیریکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.