افزایش پوشش ریسک تجاری

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-در حال حاضر موضوع صادرات برای اقتصاد کشور بسیار با اهمیت است و بر توسعه آن تاکید شده است. این در حالی است که سیستم بانکی کش//ور با موضوع واردات خوب آشناستوشناختمناسبیازشرایطصادرکنندگانندارددرحالی که صادرات باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد. در این میان تمام دستگاههای ذیربط با موضوع صادرات از جمله گمرک باید برایتوسعهآن،همکاریهایبیشتریداشتهباشند.برهمیناساس مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: افزایش پوشش ریسک تجاری از اقدامات صندوق ضمانت صادرات ایران است و در صورتی که صادرکنندگان نتوانند پول خود را دریافت کنند، این پرداخت به آنها انجام میش//ود.کمال سیدعلی در نشست خبری صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به مشکالت پیش روی تجارت کشور گفت: سیستم بانکی برای تجارت کشور با عنوان یک مشکل وجود دارد و کماکان برخی از بانکها ترس از جریمه شدن آمریکا دارند وگرنه ایران ریسک تجاری باالیی ندارد.وی تاکید کرد: در صورتی که روابط کارگزاری ایران با سایر کشورها در دنیا افزایش پیدا کند ما نیز میتوانیم خدمات خود در صندوق ضمانت صادرات ایران را توسعه دهیم.وی اظهار کرد: ایران در منطقهای پرآشوب قرار دارد اما ما شرایط امنیت مناسبی داریم که این شرایط زمینه صادرات را مهیا میکند و باید از آن به درستی استفاده شود.مدیرعامل صندوق ضمانتصادراتایرانادامهداد:درحالحاضر031 کشوردردنیابه اینصورتبهصادرکنندگانخودخدماتارائهمیدهند.ویتصریح کرد:صادراتایراندرسال38 3/5، میلیارددالربودکهاینرقمبه 44 میلیارد دالر رسیده است و در واقع در بخش صادرات غیرنفتی در51 سالاخیربیشاز11 برابرافزایشداشتهایم.سیدعلیگفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده میزان صادرات غیرنفتی ایران درچهارتاپنجسالآیندهبه07 میلیارددالرمیرسدکهاینمهم رقمی دستنایافتنی نیست.وی با اشاره به قطع فعالیت مراودات بانکی در زمان تحریم گفت: صادرکنندگان برای نقل و انتقال پول دچار مش//کل بودند اما با این وجود صادرات خود را حفظ کردند. سیدعلی گفت: پوشش بیمهای در کوتاهمدت 119 درصد رشد و درمیانمدتوبلندمدتاز221 میلیوندالردرسال49 به596 میلیون دالر رسیدهایم.وی با بیان اینکه فرهنگ بیمه صادراتی در کشور ضعیف است، گفت: در انواع بیمههای دیگر مانند آتشسوزی و عمر نیز این مش//کالت وجود دارد که الزم است فرهنگسازی الزم در این ارتباط صورت گیرد.سیدعلی با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: بیمه نوسانات ارزی در کشور ایجاد شده تا در صورتی ک//ه نرخ به ضرر صادرکنندگان کاهش یافت، حمایت الزم از آنها صورت گیرد.وی با اشاره به تقویت رابطه بیمهای با روسیه گفت: اعتبارسنجی الزم از شرکتهای روسی انجام شده و در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است تا برای توسعه تجارت با این کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشارهبهامضایتفاهمنامههایجدیدبیمهایباسایرکشورهاافزود: با کشورهای اندونزی، برزیل، مجارستان، اتریش و استرالیا تفاهمات بیمهای صورت گرفته است تا بتوانیم روابط تجاری خود را توسعه دهیم.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: رتبه ریسکصادراتیایراناکنون6 استامامامعتقدیمکهبایدبه2 تا 3 کاهش یابد زیرا ما دیگر بدهی به سایر کشورها نداریم.سیدعلی دربارهدلیلعدمکاهشرتبهریسکصادراتیایرانگفت:اینموضوع در نشست مطرح شد اما این استدالل آورده شد که تنها میتوان رتبه هر کشور را در هرجلسه یک رتبه کاهش داد و به یکباره امکان کاهشچندپایهایرانوجودندارد.ویافزود:همکاریهایبینالمللی خود را با بیمههای صادراتی معروفی مانند هرمس برقرار کردیم و در سال گذشته با کشورهایی نظیر اندونزی، برزیل، مجارستان، اتریش، استرالیا،هندو...قراردادهایهمکاریمشترکداشتهایم.ویباتاکید براینکهیکیازشروطکاهشریسکتجاریکشورهانداشتنبدهی به موسسات بیمهای است گفت: خوشبختانه تمام مشکالتمان با آلمان )بیمه هرمس( حل شده و بدهیهای خود را به باقی کشورها پرداختکردهایمامایکبدهیصدوخردهایمیلیارددالریخارجی توسطیکشرکتبخشخصوصیبهایتالیاوجودداردکهاینشرکت پرداختبدهیخودرادراولویتقرارنمیدهد.بههمینمنظوراست که رتبه ریسک ایران نیز به سرعت کاهش نمییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.