واکنشوزارتکشاورزیبهکاهشتقاضایخریدمرغ

Jahan e-Sanat - - News -

در پی انتشار خبری با عنوان »کاهش تقاضای خرید مرغ به دنبال گرانی« به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی جوابیهای در این خصوص ارسال کرده که در ذیل میآید:

-1 با عنایت به تکالیف محوله توسط ستاد تنظیم بازار کشور از ابتدای اسفندماه5931 تاکنونجهتبرقراریتعادلوتنظیمبازاراینشرکتنسبت بهتوزیعمرغمنجمدداخلیباکیفیتمناسبباقیمتمصوب00075 ریال برای مصرفکننده اقدام کرده و هماکنون نیز تا زمان تعادل قیمت مرغ در بازار این توزیع ادامه خواهد داشت.

-2 ب//ا عنای//ت به رصد و پایش روزانه قیمت ف//رآورده و نهاده دامی به خصوص گوشت مرغ توسط این شرکت باالترین قیمت ثبتشده از ابتدای سال 1396 در سامانه اطالعاتی برای استان تهران مبلغ 74000 ریال بوده که با عدد اعالمی (82000) آن نشریه مغایریت دارد.

-3 در زمان نش//ر این مطلب از طریق آن روزنامه به علت پایین بودن قیمت در سطح بازار و متضرر شدن تولیدکنندگان این شرکت جهت حمایت از تولید اقدام به خرید مرغ مازاد بر مصرفکنندگان به مبلغ 68000 ریال کرده و این مطالب اعالمی با ش//رایط موجود در بازار مغایر -4.ت//سا طی آمار اعالمی تولید مرغ از طریق مراجع ذیصالح هیچگونه کاهش در تولید صورت نگرفته و خوشبختانه در سالجاری نسبت به زمان مشابه سالهای قبل با توجه به شرایط حاکم بر بازار نه تنها کاهش مصرف وجود ندارد بلکه شاخصها حکایت از افزایش مصرف گوشت مرغ در کشور دارد.

-5 عالوه بر موارد فوقالذکر در سامانه نرخگذاری روزانه سازمان میادین و میوه و ترهبار شهرداری تهران )میدان بهمن در مورخ (1396/1/29 نرخ 55000-56000 ریال ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.