ایرانهمچناندرگیرخامفروشی

Jahan e-Sanat - - News -

میزان-بهگفتهبرخیکارشناسان،تجارتایرانبهغیرازصادراتبرخی محصوالت به بازارهای افغانستان و عراق همچنان درگیر خامفروشی بوده و در ازای فروش مواد اولیه، از آنها تکنولوژی و ماشینآالت صنعتی خریداری میکنیم.درهمینرابطهنایبرییساتاقمشترکبازرگانیایرانوچینگفت: ایران همچنان درگیر فروش مواد خام به کشورهای مختلف جهان است.

مجیدرضا حریری در ارتباط با آمار تجارت ایران با کشور چین اظهار کرد: تجارتایرانباکشورچینخیلیمتفاوتباکشورهایدیگرنبودهوآنچهایران به کشور چین میفروشد مانند اکثر کشورها منوط به نفت،گاز، پتروشیمی، میعانات گازی و مواد خام اولیه است.

عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیایران،بابیاناینکهیکچهارمتجارت ایران با کشور چین انجام میشود، گفت: به طور کلی حدود 25 درصد از تجارتکشورمانباچینانجاممیگیردواینرقمدرسالهایاخیربانوسانات کوچکی همراه بوده و تغییرات یکی دو درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار گمرک حجم روابط ایران با چین در سالهایبعدازانقالبهموارهروبهافزایشبودهودرسال6102 اینحجم به باالترین رقم خود در 42 سال اخیر رسیده اما از نظر ارزش معامالت دو کشور، شاهد رکورد 52 میلیاردی در سال 2014 بودهایم و در سال 2015 به23 میلیارد دالر و در 2016لا//س به اندکی بیش//تر از43 میلیارد دالر رسیده است.

حریری ادامه داد: به علت کاهش ارزش محصوالت صادراتی ایران مانند نفت و گاز در جهان، صادرات کشورمان در دو، سه سال اخیر کاهش پیدا کرده لذا مبادالت کشورمان با چین با توجه به این امر که حجم مبادالت میل رو به باالیی به افزایش این تجارت دارد اما از نظر ارزش نسبت به سال 2014 که رکورد باالیی به خود اختصاص داد کاهش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان این که سال 96 اوج سوبسید دادن اقتصاد به سیاست است، گفت: با توجه به انتخابات پیش رو و تش//کیل کابینه دولت دوازدهم، کشور در شرایطی قرار میگیرد که اوج سوبسیددهی اقتصاد به سیاست است و عمال تا مردادماه سالجاری سر و سامان کشور بر مبنای سیاست بوده و قطعا اقتصاد کشور صدمه شدیدی از این فاصله ایجاد شده خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.