سود هنگفت از واردات تیالپیا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-براساسآمارگمرک،سالگذشته06 میلیوندالرماهیتیالپیا واردکشورشدهاستکهنسبتبهسال49 کهوارداتتیالپیابهکشورحدود 50 میلیوندالربوده،تقریبا01 میلیوندالرافزایشداشتهاستواینمساله تاثیر مستقیمی روی تولید قزلآال دارد. افزایش واردات تیالپیا که در دنیا به ماهیفقرامعروفاست،بهایندلیلافزایشیافتهکهواردکنندگاناینماهی را از چین ارزان میخرند و در بازار داخل گران میفروشند.

در همین خصوص مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اینکه تیالپیا از نظر کیفی ماهی چندان مناسبی نیست، افزود:اعمالتعرفه23 درصدیازسویدولتنیزنتوانستهتاثیریبرواردات آن داشته باشد.

ارسالن قاسمی اضافه کرد: واردکنندگان این ماهی را ارزان میخرند و فوقالعاده گران میفروش//ند، تا چند برابر سود کنند به همین دلیل ب//ا افزایش تعرفه نه تنها حجم واردات کاهش نیافته بلکه بیش//تر هم شده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت خاویار پرورشی ایران اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم خاویار پرورشی ایران بسته به سایز، نوع فرآوری و غیره حدودا بین0081 2500ات یورو متفاوت استضمناینکههرکیلوگرمازخاویارکشورهایدیگرحدود06 محصول ایرانی قیمت دارد.

ویبابیاناینکهدرزمینهپرورشخاویارازدنیابسیارعقبهستیم،گفت: ایندرحالیاستکهتکنولوژی،دانشفنیالزم،شرایطآبوهواییوامکانات موردنیازراداریماماچونطرحدیربازدهاستچندانموردحمایتعملی-نه کاغذی-قرارنگرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.