رشداقتصادیباالی8 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- در حالی که عملکرد نادرس//ت دول//ت در برخی زمینهها همچ//ون بیتوجهی به روند خصوصیس//ازی، باره//ا انتقاد فعاالن بخشخصوصی را در پی داشته است اما به نظر میرسد نقاط قوتی نی//ز در کارنام//ه دولت یازدهم دیده میش//ود. از این رو رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص فعالیتهای دولت یازدهم اظهار داشت: یکی از حرکتهای مثبت دولت این بود که توانس//ت س//ال گذشته تراز تجاری را مانند س//ال 94 مثبت کند به طوری که سال گذشته 43/7 میلیارد دالر واردات و 43/9 میلیارد دالر صادرات، بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام داش//ته باشیم. این درحالی است که رشد اقتصادی کشور نیز به باالی هشت درصد رسید و پیشبینی من این است که امسال نیز رشد اقتصادی باالی هشت درصد باشد.

مسعود خوانساری ادامه داد: دولت همچنین توانست به یکی از وعدههای خود که تک رقمی کردن تورم بود جامه عمل بپوشاند و همین امر نشان میدهد که در بازار ثبات حاکم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.