ارزآوري 4/6 ميليارد دالري

عملکرد وزارت نیرو در راستای توسعه صادرات غیر نفتی در دولت يازدهم؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژي- صادرات غيرنفتي ايران تحت تاثير نفت، اقتصاد دولتي و سياست است كه در هر سه مورد دولت عامل اصلي است. بنابراين دولت ميتواند با جهتگيريها و اس//تراتژيها و برنامههاي خود تاثيرگذارترين عامل در توس//عه صادرات غيرنفتي باش//د و مهمترين اس//تراتژي دولت براي توس//عه ص//ادرات غيرنفتي ميتواند تقويت بخشخصوصي واقعي در اقتصاد و كمك به آنها در ايجاد و تقويت صنعت و توليد برونگرا و رقابتي باشد.

هر چند توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصادتكمحصوليازجملهاهدافنظامجمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي بوده است اما وجود مشكالت متعدد در ساختار توليدي و اداري كشور سبب شد از زمان مصدق تا دو سال پيشنتوانيمشاهدپيشيگرفتنصادراتغيرنفتي از واردات باشيم.

از همينرو در سالهاي اخير وزارت نيرو يكي از اركانهايي بوده اس//ت ك//ه همواره براي ايجاد ظرفيته//اي جديد در جهت توس//عه صادرات غيرنفتيتالشكردهبهگونهايكهدردولتيازدهم 4/6 ميليارد دالر ارزش صادرات فني و مهندسي صنعت آب و برق بوده است.

برهميناساسوزيرنيروروزگذشتهدرهمايش »تقدير از صادركنندگان تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق« با اشاره به جايگاه صادرات در توس//عه اقتصادي كشور گفت: جاي ترديد نيس//ت كه االن اقتصاددان//ان، صادرات را به عنوان يكي از كليديترين مولفههاي اقتصاد كشورميدانند.

حميد چيتچيان با تاكيد بر اينكه صادرات ميتواند نقش سنگ محك را براي ايضاح كيفيت محصوالتصنعتيكشوردربازارهايمشابهدنياايفا كند گفت: موفقيت در بازارهاي صادراتي ميتواند زمينهس//از افزايش اقتدار و توان ملي ما از منظر سياسي و فرهنگي در جهان باشد.

وي با اش//اره به اينكه صنعت آب و برق تنها محدود به فعاليتهاي وزارت نيرو نيست، اظهار داشت:شركتهايخصوصيازاركانصنعتآبو برق در كشور هستند و همواره از پيروان و پيشرانان اين صنعت در طول اين سالها بودهاند.

وزير ني//رو ادامه داد: وزارت نيرو از 30 س//ال پيش با هدفمندي دقيق، اقدام به تشكيل برخي شركتهاي مهم و بزرگ در بخش صنعت آب و برقكردوامروزايننهالهاتبديلبهدرختانيبارور در صنعت شدهاند كه هركدام از آنها در بازارهاي دنيا و منطقه حرفي براي گفتن دارند.

چيتچيانخاطرنشانكرد:البتهاينشركتها امروز به بخشخصوصي واگذار شدهاند و در كنار شركتهايخصوصيكوچكتردرخدمتبالندگي درخت صنعت آب و برق در كشور هستند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر در بخش برق بي//ش از 90 درصد و در بخ//ش آب بيش از 95 درصد از محصوالت مورداس//تفاده ساخت داخل هستندوبهنوعيدراينبخشبهسمتخودكفايي حركت كرديم.

وزير نيرو تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه امروز صرفابازارهايداخلينميتواندبهتنهاييپاسخگوي توان توليد اين شركتها باشد و بايد سعي كنيم به فراترازمرزهايجغرافياييكشورمانبينديشيم.

ويگفت:خوشبختانهازسال29 تاپايانسال 95 ش//ركتهاي فعال در اين صنعت توانستهاند بيشاز49 پروژهرادركشورهايمختلفباارزشي بالغبر6/4 ميليارددالراجراكنندوازايننظرجزو برترين شركتهاي صنعتي كش//ور در صادرات خدمات فني و مهندسي قرار گيرند.

چيتچيان خاطرنشان كرد: در بخش صادرات برق نيز در برخي س//الها بي//ش از 11 ميليارد كيلووات ساعت برق به كشورهاي مختلف صادر كردهاي//م و در ح//ال حاضر نيز به چهار كش//ور تركيه، عراق، پاكس//تان و افغانستان صادركننده برقهستيم.

اين مقام مسوول ادامه داد گرچه طي سالهاي اخير به دليل مشكالت مالي كشور مقصد صادرات برق به عراق را كاهش دادهايم اما در حوزه صادرات خدمات فني مهندسي فعال بودهايم.

چيتچيان ضمن اشاره به راههاي افزايش توان شركتهايايرانيدرتوسعهصادراتوخدماتفني ومهندسيبهخارجازكشور،ادامهداد:همكاريبين شركتهايايرانيوايجادكنسرسيومهاييميانآنها ميتواندباعثافزايشتوانبازيگريآنهادربازارهاي اين صنعت در منطقه شود.

وي تصري//ح كرد: همچني//ن ارتقاي كيفيت محصوالت، رعايت زمانبن//دي و عدم تاخير در اجراي پروژههاي خارجي ميتواند باعث افزايش اعتماد بيش//تر خارجيها به شركتهاي ايراني و توانمندي بيش//تر شركتهاي ما در اين زمينه شود.

وزيرنيروافزود:همچنينمشاركتباشركتهاي خارجي و توجه به بحث تحقيق و توسعه ميتواند باعثافزايشضريبنفوذوتوانمنديمادربازارهاي خارجي شود.

قائممقام وزير نيرو در امور بينالملل و توسعه صادرات نيز در اين همايش مهمترين وظيفه حوزه بينالمللاينوزارتخانهرافراهمكردنزمينههابراي صادرات خدمات فني و مهندسي عنوان كرد.

عليرضا دائمي گفت: در سه چهار سال گذشته صنعت آب و برق رتبه نخست را در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي كسب كرد و سهم آن در صادرات خدمات فني مهندسي در سالهايي به 98 درصد رسيد.

وي سهم بخش نيرو در صادرات خدمات فني و مهندسيدرسال2931 47/42ار درصدذكركرد وافزود:اينرقمدرسال3931 62/16هب درصدو در سال 1394 به 98/7 درصد رسيد.

قائممقاموزيرنيرودراينهمايشپيشنهادهايي شاملتوانمندسازيوبازتوانيبخشهايغيردولتي صنعت آب و برق با اولويت صنايع موجود را، براي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي ارائه كرد.

دائمي جذب مش//اركتهاي مردمي و منابع مالي داخلي براي س//رمايهگذاري در صنعت آب و برق، جذب س//رمايهگذاري مستقيم خارجي و ايجاد موسس//ههاي مشترك بين شركتهاي ايران//ي و خارجي با هدف افزايش توليد و صدور خدمات فني و مهندسي را از ديگر پيشنهادهاي خود براي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي خود عنوان كرد.

150 ميليون ي/ورو به ضمانت صادرات اختصاصمييابد

مجتبي خس//روتاج با بيان اينكه در جلس//ه توسعه صادرات به چهار محور مهم پرداخته شد، گفت: نخس//تين موضوع مورد بحث اين جلسه ضمانتنامههاي الزم براي انجام امور صادراتي بود. دومينمحوربررسيفضايرقابتيبرايمحصوالت صادراتي ايران نس//بت به ساير كشورهاي جهان است. از سويي ديگر در مورد بستههاي حمايتي صادراتي براي كشورهاي مختلف دنيا مطرح شد و در نهايت درباره نقش بانكها در چرخه صادرات بررسيهايي انجام گرفت.

او ادامه داد: در جلسه توسعه صادرات مبحثي درباره نبود سيستمهاي بانكي مناسب براي صدور ضمانتنامههاي مختلف در كشورهاي ديگر وجود داشت كه به دليل مشكالت موجود در اين زمينه صادركنندگان در برخي م//وارد قادر به دريافت ضمانتنامههايالزمبرايانجامصادراتنميشدند. دراينجلسهمقررشدرييسبانكمركزيطييك ماه آينده ترتيبي اتخاذ كند تا مشكالت مربوط به صدور ضمانتنامههاي مختلف در كشورهايي كه با ايران در ارتباط هستند برطرف شود.

اين مقام مس//وول اف//زود: پيش//نهاد داديم صادركنندگاني كه گردش مالي و صادراتي معادل 20 ميليون دالر در سال را در كارنامه خود دارند، با تسهيل شرايط بتوانيم براي اين دسته از افراد ضمانتهاي الزم را دريافت كنيم.

به گفته خس//روتاج، در جلسه توسعه تجارت مقرر ش//د از صندوق توسعه ملي 150 ميليون يورو به عنوان س//پرده در بعض//ي از بانكها قرار بگيرد تا بتوانند با اس//تفاده از آن ضمانتنامههاي الزم براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را صادر كنند.

قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم اينك//ه در برخي اوقات نوس//انات نرخ ارز موجب متضرر شدن صادركنندگان ميشد، اظهار كرد: ب//ه عنوان مثال روبل در مدت اخير با افت ارزش مواج//ه بود كه به اين ترتيب صادركنندگاني كه در مقابل امر صادرات ارز روبل دريافت ميكردند، متضررميشدند.بنابراينمقررشد،صندوقضمانت صادرات اين اختالف را پوشش دهد.

بهگفتهخسروتاجطبقتبصره41 برايحمايت ازصادراتمبلغيمعادل004 ميلياردتوماندرنظر گرفته شده است. شرطاعطايتسهيالت از سوي ديگر مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت:برايصادركنندهواقعيكهبيشاز06 درصد از كاالهاي پروژه خود را از كاالهاي داخلي تامين كند،هيچمحدوديتيبرايتاميناعتباروجودندارد. احمد دوستحسيني همچنين با اشاره به جايگاه اين صندوق اظهار داشت: صندوق توسعه ملي يك صندوق»توسعه«استونهيكصندوق»يارانهاي وهدفازتاسيسآنتخصيصبخشيازدرآمدهاي نفتي به حوزههايي است كه بتواند متضمن منافع نسل آينده در كشور باشد.

وي افزود: براساس ضوابط و مقررات صندوق، تنها 20 درصد از س//رمايههاي صندوق ميتواند به بخشهاي عمومي و غيردولتي تخصيص يابد بنابراين نميتوان به درخواستهايي خارج از اين قاعدهپاسخگوبود.ويتصريحكرد:درحالحاضر، صندق توسعه ملي حدود 2300 ميليارد تومان براي حمايت از صادركنندگان داخلي در بانكها سپردهگذاري كرده و صندوق به درخواستهايي ك//ه در اين زمينه بوده و در چارچوبهاي قانوني بگنجد،بالفاصلهتسهيالتاعطاميكند.مديرعامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: براي صادركننده واقعيكهبيشاز06 درصدازكاالهايپروژهخود را از كاالهاي داخلي تامين كند، هيچ محدوديتي ب//راي تامين اعتبار وجود ندارد اما به هيچ عنوان به درخواس//تهاي شركتهايي كه خارج از اين چارچوب عمل كنند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: تنها محدوديت زماني كه در اين حوزه در حال حاضر وجود دارد بازه زماني دو ساله براي بازپرداخت تسهيالت است كه اميدواريم بتوانيم اين بازه را تا هفت سال نيز افزايش دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.