توافق وين درآستانه تمديد

Jahan e-Sanat - - News -

درحال//ي كه تعهد اوپك و غيراوپك مبني بر كاهش ميزان توليد در نيمههاي راه خود قرار دارد، به نظر ميرس//د كشورهاي متعهد تصميم دارند راه منتخب خود را ادامه دهند و بر تعهد خود باقي بمانند؛ تعهدي كه ايران نيز صراحتا اعالم كرده بر آن پايبند خواهد ماند.

به گزارش رويترز، يك منبع آگاه اعالم كرد كه كميته فني اوپكيها و غيراوپكي به توليدكنندگان نفت پيشنهاد داده تا توافق كاهش توليد را براي نيمه دوم سالجاري ميالدي تمديد كنند تا مساله مازاد نفتخام جهانيدربازارهاساماندهيشودضمناينكهاينتصميمروندتمديدپيمان كاهش بهاي طالي سياه را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد.

اين منبع آگاه همچنين گفت: ميزان پايبندي كشورها به توافق كاهش توليددرماهگذشتهميالدييعنيمارسبه89 درصدرسيدكهبهنسبت ماه قبل از آن رشد قابل قبولي داشته است. البته ميزان پايبندي اوپك به تنهايي به اين پيمان 103 درصد اعالم شده است. بر همين اساس، به گفته كارشناسان اقتصادي تمديد توافق اوپك براي نيمه دوم سالجاري ميالدي امري شگفتآور نخواهد بود؛ به دليل اينكه پيش از اين عربستان سعودي و كويت هم سيگنالهايي مبني بر تمديد كاهش توليد از خود بروز دادهاند.در همين حال »محمد باركيندو« اخيرا اعالم كرد: با توجه به مازاد عرضه جهاني نفت، اعتبار اين سازمان در خطر است و اعتبار ما بستگي به اجراي توافق كاهش توليد دارد. وي افزود: با توجه به اينكه توافق كاهش توليد، مازاد عرضه را كاهش داده، اين توافق براي ما اولويت دارد.

دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( با بيان اينكه بازار نفتبهتوازنبسيارنزديكشدهاست،افزود:ميتوانانتظارداشتكهتوافق كاهش توليد براي نيمه دوم سالجاري ميالدي نيز تمديد شود.

برهميناساسقراراستاعضاياوپكدرتاريخ52 مي)4 خرداد(براي بررسيآخرينتحوالتبازارهاينفتوتصميمگيريپيرامونسياستهاي نفتي تا پايان سال 2017 گرد هم آيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.