امضاي قرارداد با توتال تا ماه آينده

Jahan e-Sanat - - News -

معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت با اشاره به مذاكره با توتال درزمينهتوسعهفاز11 پارسجنوبياظهاركرد:احتماالامضايتفاهمنامه با توتال بيشتر از يك ماه ديگر طول نميكشد.

اميرحسين زمانينيا با بيان اينكه مذاكره با توتال ادامه دارد، اظهار كرد: اين شركت منتظر تحوالتي در واشنگتن بود كه اين تحوالت رخ داد و توتال مذاكرات خود را براي عقد قرارداد ادامه ميدهد. به گزارش ايسنا، وي درمورد زمان امضاي قرارداد توضيح داد: زمان امضاي قرارداد بستگي به اين دارد كه چقدر آماده باشيم و نوشتن متن قرارداد چقدر طول بكشد. فكر ميكنم امضاي قرارداد نبايد بيشتر از يك ماه طول بكشد.

بر اساس اين گزارش، چندي پيش علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران در مورد مذاكره با توتال در زمينه فاز 11 پارسجنوبي توضيح داده بود در حال حاضر با توتال براي فاز 11 در مرحله مذاكره براي قرارداد هستيم و مباحث مالي آن حل شده است.

قبل از سال جديد تيم توتال دو هفته در تهران حضور داشت و مذاكرات به صورت فشره انجام ميشد. فكر ميكنم قرارداد و توافق نهايي تا آخر فروردين امضا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.