سرنوشت شیاطین سرخ بدون زالتان

Jahan e-Sanat - - News -

پنجشنبهشبگذشتهفوقستارهیونایتدیهاازناحیهزانوبهشدتمصدومشدوحاالاین سوال پیش آمده که این تیم بدون مهره اصلی گلزنی خود چه روندی را طی میکند؟!

پنجشنبهشب زالتان ابراهیموویچ در دیدار منیونایتد مقابل اندرلخت از ناحیه زانو به شدت مصدوم شد و طبق آخرین خبرها تا9 ماه آینده از میادین دور خواهد بود. شیاطین سرخ که با زالتان راه موفقیت را طی کرده، چگونه باید تا انتهای فصل مسیر پیروزی خود را تداوم ببخشد. این فوقستاره سوئدی هم در گلزنی و هم در ایجاد موقعیت در مقام نخست قرار دارد. زالتان با 28 گل، در صدر جدول گلزنان این تیم قرار داشته و پس از آن خوان ماتا با 10 گل قرار دارد.

درزمینهایجادموقعیتنیزایبرا88 موقعیتایجاد کردهودرمقامدومپوگبابا18 ایجادموقعیتقراردارد. پس از آن ماتا با 26، مخیتاریان با 55 و وین رونی با 50 ایستادهاند. آمار منچستریونایتد بدون حضور او، قابل تامل و غیرقابل قبول است. این ستاره به خاطر محرومیت، تنها در سه بازی حضور نداشت که سهم یونایتدیکپیروزیودوتساویاست. مشخصاست کهتیممورینیوشدیدابهزالتانوابستهاست.آنهااکنون برایرسیدنبهچهارتیمبرترانگلیسوراهیابیبهلیگ قهرماناناروپامیجنگندکهبدونحضوراوکاریمشکل خواهدبود. همچنینیونایتدبهلیگاروپادلبستهکه باقهرمانی،بهشکلیدیگربهلیگقهرمانانصعودکند. البته در آنجا نیز به سلتاویگویی برخورد کرده که آمار خوبی را از خود به جا گذاشته است. در فینال هم در صورت صعود باید با آژاکس یا لیونی روبهرو شود که عملکرد خوبی داشتهاند. مورینیو حال و روز تیمش را خوب ندانست و اظهار داشت: در بحران فرو رفتهایم.

تنها امید هواداران به بازی خوب تیم قرمزها مقابل چلسی در هفته قبل برمیگردد که آنها بدون حضور زالتان موفق به پیروزی شدند. راشفورد عالی کار کرد و تواناییهای خود را بار دیگر به معرض نمایش گذاشت.

عدهای به خاطر آن عملکرد، معتقدند که باید روی راشفورد حساب کرد. این جوان از62 بازی، پنج گل به ثمر رسانده که شاید با بیرون آمدن از زیر سایه ایبرا، این آمار نیز تقویت شود. با بازگشت رونی شاید بتوان روی اسطوره یونایتد هم حساب باز کرد. اما شاید راشفورد بتواند در این برهه که یونایتد شدیدا به یک ستاره احتیاج دارد به داد آنها برسد.

این در حالی است که باشگاه منچستریونایتد پس از مصدومیت شدید زالتان حاضر به حمایت کامل درمانی تا بهبودی کامل این فوقستاره شده است اما راضی به تمدید قرارداد نیست. این در حالی بوده که قرارداد ایبرا تا انتهای فصل متعبر است و حاال باید دید سرنوشت این فوقستاره با باشگاه به چه صورت ادامه خواهد یافت.

روزنام//ه می//رر در آخرین اخبار خود از باش//گاه منچستریونایتد مدعی شده که سران باشگاه از تمدید قرارداد یکساله با زالتان کنار کشیدهاند اما تا رسیدن بهبهبودیکامل،ویراازلحاظدرمانیحمایتخواهند کرد. از طرفی دیگر خود ابراهیموویچ نیز با این شرط حاضر به ماندن در یونایتد است که این تیم به لیگ قهرمانان اروپا صعود کند. ستاره سوئدی، مدتهاست هم از طرف باشگاه پیشنهاد داشته و هم خواهان سفر به لیگ آمریکا است.

از طرفی کاپیتان و اس//طوره فوتبال رم ایتالیا از ابرستارهسوئدیتقدیروحمایتکردوگفت:بازیکنی مثل تو هرگز تسلیم سرنوشت نمیشود. فرانچسکو توتی س//تاره مردمی رم ایتالیا با ارسال پیغامی برای زالتان ابراهیموویچ از وی حمایت و برای او آرزوی س//المتی کرد و نوشت: مردی مانند زالتان یک الگو اس//ت، او دس//ت از تالش برنمیدارد، سرنوشت مقابل او کاری از پیش نمیبرد، تو بازیکنی هستی که هرگز تسلیم سرنوشت نخواهی شد، منتظر تو هستیم، به دنیای فوتبال برگرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.