صعود آبیپوشان لندن به فینال

Jahan e-Sanat - - News -

چلسی توانست با شکست تاتنهام در نیمهنهایی جام حذفی انگلیس به فینال این رقابتها صعود کند. نخستین دیدار مرحل//ه نیمهنهایی جام حذفی انگلیس شنبهشب گذشته بین دو تیم چلسی و تاتنهام برگزار شد و این دیدار با پیروزی چهار بر دو شاگردان آنتونیو کونته به پایان رس//ید. چلسی خیلی زود به گل رسید. ضربه آزاد ویلیان در دقیقه پنج وارد دروازه تاتنهام شد. با این حال تاتنهام توانست بازی را به تس//اوی بکش//اند. هری کین در دقیقه 18 برای تیمش گلزنی کرد اما در ادامه شاگردان پوچتینو یک پنالتی را به چلسی هدیه دادند. ویلیان پشت این ضربه قرار گرف//ت و آن را تبدیل به گل کرد تا نیمه اول با پیروزی تیم لندنی به پایان برسد.

در نیمه دوم بازیکنان تاتنهام به دنبال گل مساوی بودند که در نهایت این اتفاق دردقیقه25 افتاد.دلهعلیاینگلراوارد دروازه چلسی کرد. پس از این گل تاتنهام به حمالت خود ادامه و به شدت چلسی را تحت فش//ار قرار داد اما دروازهاش باز شد. ضربه زیبای ادن هازارد درون دروازه تاتنهام قرار گرفت. تیم لندنی باز هم به گلرسیدونمانیاماتیچگلچهارمتیمش را به نام خود ثبت کرد. تاتنهام شکست را پذیرفته بود و میدانست در 10 دقیقه پایانی نمیتواند نتیجه را جبران کند و در نهایت چلسی به فینال جام حذفی صعود کرد. دیگر دی//دار این مرحله دیروز بین آرسنال و منچسترسیتی برگزار شد.

سرمربی ایتالیایی چلسی از عملکرد ش//اگردانش در دیدار برابر تاتنهام راضی اس//ت و تاکی//د کرد که به آنه//ا افتخار میکند. کونته در نشست خبری بعد از بازی به س//تایش از عملکرد شاگردانش پرداخ//ت و تاکید کرد که به آنها افتخار میکند. او گفت: به این بازیکنان افتخار میکنم و بس//یار خوشحالم که توانستم نخستین فینال خود با چلسی را تجربه کنم. من نخستین فصل حضور خود در فوتبال انگلیس را تجربه میکنم و رسیدن به فینال جام حذفی تجربه زیبایی برای من است.

او ادامه داد: خوش//حالم که بازیکنان چلس//ی و هواداران این تی//م را راضی و خوش//حال میبینم. در دیدار امروز هم شروع خوبی داشتیم و هم پایان خوبی. واکنشهازاردبهنیمکتنشینی ستارهبلژیکیچلسیبهنیمکتنشینی خود در دیدار برابر تاتنهام واکنش نشان داد و تصمیم آنتونیو کونته را ستود. نکته جالبی که درباره این دیدار وجود داشت این بود که آنتونیو کونته به چند بازیکن اصلی و تاثیرگذار خود مانند ادن هازارد و دیگو کاستا استراحت داده بود. البته هر دو بازیکن در نیمه دوم به میدان رفتند و هازارد موفق به گلزنی هم ش//د. هازارد در مورد نیمکتنش//ینی گف//ت: کونته نشان داد که مربی بزرگی است. او من را نیمکتنشین کرد اما جالب اینکه ویلیان که به عنوان جایگزین در ترکیب اصلی به میدان رفت بسیار خوب ظاهر شد و دو گل به ثمر رساند و این نشان میدهد تصمیم کونته تا چه اندازه درست بوده است.

هازارد درباره پیروزی تیمش هم عنوان کرد: پی//روزی برابر تاتنهام همواره برای بازیکنان و هواداران چلس//ی لذتبخش اس//ت. این نخس//تین فینال من بعد از پنج س//ال اس//ت که میخواهم با جام همراه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.