پرونده بازی ایران- چین در کمیته انضباطی فیفا

Jahan e-Sanat - - News - تلكس بدون شرح

میزبانی ایران در بازی مقابل چین در مرحله مقدماتی جام جهانی8102 روسیه با گزارش ناظر بازی مورد رسیدگی کمیته انضباطی فیفا قرار خواهد گرفت. میزبانی ایران در این مسابقه دو تخلف مشهود دارد؛ ابتدا حضور بیش از اندازه هواداران و نشستن روی سکوها و راهپلهها )که برخالف قوانین فیفاست( و دوم، پرتاب ترقه به سمت کمکداور، اتفاقی که حتی میتوانست باعث نیمه کاره ماندن بازی شود. این موضوع به عنوان جرم آشکار و تخلف مشهود مورد بحثمقاماتانضباطیوامنیتیفیفاقرارگرفتهوحتیداوربازیموردپرسش قرار گرفته که چرا بازی را حداقل برای دقایقی قطع نکرده است.

کمیته انضباطی فیفا در جلسه خود که به رسیدگی این موضوع بستگی خواهد داشت، در نهایت جریمه را به فدراسیون فوتبال ایران ابالغ خواهد کرد کهجریمهاحتمالیممکناستشاملجریمهنقدیسنگینیاحتیبرگزاری بازی بعدی بدون حضور تماشاگر باشد. اتفاقی که به هیچوجه برای فدراسیون فوتبالایرانخوشایندنیستومهدیتاجتالشمیکنداینجریمهرابهحداقل برساند چراکه ایران در بازی بعدی مقابل ازبکستان روی صعود به جام جهانی برنامهریزی کرده و امیدوار است این اتفاق با مشارکت حداکثری طرفداران همیشگیرقمبخورد. موضوعپرتابترقه،انداختنلیزروسایررفتارهایمشابه به شدت زیر ذرهبین فیفا و کنفدراسیونهای مربوطه است و هواداران فوتبال در ایران باید خود را با قوانین سختگیرانه انضباطی هماهنگ کنند واال ایران به عنوان یکی از جذابترین کشورهای جهان در میزبانی مسابقات بینالمللی مورد تنبیه بیشتری قرار خواهد گرفت. فوتبال ایران در هفته جاری نیز دو میزبانی آسیایی را در برنامه دارد و حاضران در ورزشگاه آزادی باید از تکرار جرائم قبلی خودداری کنند. با اعالم تاج، جذب بازیکن خارجی ممنوع شد دیدار پرسپولیس و الهالل رایگان شد پیروزی دورتموند در خانه گالدباخ در دقایق پایانی سعید آقایی بازیکن آزاد است پیروزی اتلتیکو مادرید در زمین اسپانیول برانکوایوانکوویچ:نشاندادیمالهاللبهترازپرسپولیسنیست کاوانی: هیچ هراسی از موناکو نداریم درخواست ایکاردی از سران اینتر؛ پیولی را نگه دارید موافقت سلطانیفر با استعفای رییس هیات مدیره استقالل طاهری: به توافقمان با استقالل برای جپاروف پایبندیم

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.