بازگشت سوشا!

Jahan e-Sanat - - News -

میترا زمانی - سوشا مکانی است دیگر! هوس میکند بعد از دو سه بازی، یک دفعه قراردادش با باشگاه نروژی استرومگدست را فسخ کند! یعنی االن مردم ماندهاند انگشت به دهان که قصه چیست؟ طرف دارد در لیگ نروژ مینشیند روی نیمکت. شانس بازی هم دارد. باز یولبازی درآورد و همان ثانیههای اول گلی خورد که باید توی ذوق مربی زده باشد ولی اگر کمی صبر کند شاید شانس بازی داشته باشد. حاال خبر آمده که سوشا فسخ کرده! آدم نباید قصاص قبل از جنایت کند. باید صبر کنیم تا اطالعات دقیقتری منتش//ر شود ولی پیشنهاد میکنیم سوشا موقع برگشتن به ایران ش//لوار باباسفنجیاش را در همان نروژ باقی بگذارد. شاید قسمت شد و برگشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.