تکرار، موجب مرگ صنايعدستي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

هفته فيلم فرانسه از روز چهارشنبه ششم ارديبهشتماه تا روزدوشنبه11 ارديبهشتماهدرسالنسينماتکموزههنرهاي معاصر تهران برگزار ميشود.

در هفته فرانس//ه که با عنوان »فرزندان آزاد سينما« برگزار ميشود، آثاري از هفت سينماگر فرانسوي از جمله لئو ژان ويگو، فرانسوا تروفو، روبر برسون، موريس پياال، آنيس واردا، کلر دني و نيکوال فيليبر به نمايش در ميآيد. شخصيت کودک، شخصيت محوري هر هفت فيلم اس//ت و فيلم »خانه دوست کجاست« ساخته عباس کيارستمي نيز در کنار اين آثار فرانسوي نمايش داده ميشود تا عنصري باشد براي پيوند زدن سينماي ايران و سينماي فرانسه طي اين هفته فيلم. انتخاب فيلمها توسط ژان ميش//ل فرودون سردبير سابق کايهدو سينما انجام شده است. اين منتقد سرش//ناس فرانسوي طي اين برنامه در سينماتک حضور خواهد داشت و بعد از نمايش هر فيلم به نقد و بررسي آن ميپردازد. فرودون به مناسبت اين هفته فيلم اقدام به تدوين مجموعه يادداشتهاي تحليلي در مورد فيلمها کرده است که در قالب کتابچه راهنما در اختيار حاضران قرار خواهد گرفت.

روز چهارشنبه 6 ارديبهشتماه ساعت ،17:30 فيلم »نمره اخالق صفر« )ژان ويگو(، روز پنجش//نبه 7 ارديبهشت ساعت ،17:30 فيل//م »کودکي عريان« )موريس پياال(، روز ش//نبه 9 ارديبهشتماه ساعت 51، فيلم »چهارصد ضربه« )فرانسوا تروفو( و ساعت 71، فيلم »ژاکوي نانتي« )آنيس واردا(، روز يکشنبه 10 ارديبهشت ساعت 51، فيلم »موشت« )روبر برسون( و ساعت 71، فيلم »شکالت« )کلر دني( و روز دوشنبه 11 ارديبهشتماه ساعت 51، فيلم »خانه دوست کجاست« )عباس کيارستمي( و ساعت 17 فيلم »بودن و داشتن« )نيکوال فيليبر( به نمايش درميآيد.

معاونگردشگريسازمانميراثفرهنگياز ورود91 ميليونو009 هزارگردشگرخارجي طي سالهاي 92 تا 95 خبر داد.

مرتضي رحمانيموحد در نشست خبري هماي//ش گفتم//ان مهماننوازي ب//ا رويکرد توسعه گردشگري، با ارائه گزارشي از عملکرد دولت تدبير و اميد در حوزه گردشگري گفت: »گردشگري يک حوزه سياسي نيست که براي منافع زودگذر مطرح باشد و اين حوزه بايد در راستاي تقويت معيشت مردم باشد.«

او اضافه کرد: »اين تعداد گردشگر بيش از 32 ميليارد دالر درآمد گردشگري براي کشور داشته که مطابق معيارهاي جهاني محاسبه شده است.«

رحمانيموح//د گفت: »س//ازمان جهاني گردشگري، هزينه هر گردشگر براي منطقه غرب آس//يا را يک هزار و 520 تا يک هزار و 750 دالر برآورد کرده که ميانگين يک هزار و 650 دالر را در نظ//ر گرفتهاي//م و مبلغ 19 ميليون و 900 هزار دالر جمع حاصل درآمد گردشگري شامل حمل و نقل و اقامت و مانند آن ميشود.«

او ادامه داد: »يکي از موضوعهاي مورد توجه در حوزه گردشگري مربوط به درآمد و آمار و ارقام اين حوزه است که امسال قرار شده طي قراردادي با مرکز آمار اي//ران، گزارش آماري گردشگري اعالم شود.« گردشگرکيست رحمانيموح//د گفت: »براس//اس تعريف سازمان جهاني گردشگري به کسي گردشگر ميگويند که بيش از 24 ساعت در کشوري حض//ور دارد، ش//غلي را اش//غال نميکند و کسبوکاري را نيز به راه نمياندازد.«

او اضاف//ه ک//رد: »برخ//ي ميگويند چرا هزينههاي گردش//گري بر اس//اس ميانگين يکهزار و 650 دالر برآورد ميشود در حالي که اين ميانگين طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري اس//ت ولي تفکيک اين هزينهها در حساب پي.اس.اي )که از سوي مرکز آمار ايرانصورتميگيرد(مشخصميشودکهچه اندازه اين هزينهها مربوط به حملونقل، اقامت، صنايعدستي، پذيرايي و مانند آن است.«

رحمانيموحد اف//زود: »برخي ميگويند مي//زان درآمد حضور هر گردش//گر در ايران 270 دالر اس//ت در حال//ي ک//ه اين هزينه خالص ميش//ود و هزينههاي ثابت را درنظر نميگيرد. اين مبلغ مربوط به خريد سوغات و صنايعدس//تي و مانند آن است درحالي که در هي//چ جاي دنيا نميت//وان با 270 دالر به گردشگري پرداخت.«

استانداردس/ازي هتله/ا در دولت يازدهم

رحمانيموحد تعيين استانداردهاي جديد براي هتله//ا را يکي از کاره//اي خوب دولت يازدهم و سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي دانست و گفت: »در اين عرصه بازبينيهاي انجام شده از سوي ارزيابان، کارشناسان و تشکلهاي استانيصورتگرفتهکهبيشاز004 ساعتکار کارشناسيانجامشدهاست.«

او اضافه ک//رد: »اقامتگاهها و هتلها با دو عنصر فيزيکي يعني معماري اندازه ساختمان و عنصر نرمافزاري يا کيفيت خدمات و پايداري آن و عناص//ري که رضايتمندي مش//تري را تقويت ميکند، سنجيده ميشود.«

معاون سازمان گردشگري همچنين گفت: »ما ضمن بررسي الگوهاي بينالمللي هتلها و هتل آپارتمانها، ضوابط اس//تاندارد يکي از کشورهاي پيشرفته در گردشگري را با بيش از 100 جلس//ه کارشناسي در يک سال اخير به استانداردهاي کيفي و ضوابط غيرفيزيکي هتلها تبديل کرديم.«

او درباره س//تارهبندي هتلها گفت: »اگر بخواهيم هتلهاي پنجس//تاره تا يکس//تاره را درجهبن//دي کني//م بي//ش از 200 عنوان در چکليس//ت آنها وج//ود دارد و اين موارد جمعبندي ش//ده ک//ه قرار اس//ت طي يک هفته آينده براي رياس//ت س//ازمان ارسال تا ابالغ شود.«

رحماني موحد تنها م//وارد فيزيکي را در رتبهبندي هتلها موثر ندانست و گفت: »عالوه بر استاندارد فيزيکي که از قديم وجود داشته، اکنون معيارهاي ديگري مانند کيفيت خدمات را در نظر ميگيريم که ميتوان به مواردي مانند حضور در بازار، مهماننوازي، آموزش نيروها، تنوع غذا، خدمات به افراد کمتوان و همچنين خدمات پايدار اشاره کرد که اين گونه هتلها به رتبههاي باالتر ارتقا پيدا ميکنند.«

فراخوانانتخاببرندبرايگردشگري آماده شده است

او در پاس//خ به اينک//ه درباره انتخاب برند براي گردش//گري در ايران ک//ه همايش آن س//ال گذشته برگزار شد، اعالم کرد: »برند را تا سطح فراخوان آوردهايم و متن فراخوان نيز آماده ش//ده تا همه کساني که در اين زمينه استعداد دارند، نظر دهند و نتيجه آن به زودي اعالم خواهد شد.«

تنزل گردش/گري با تبديل سازمان به وزارتخانه

معاون سازمان گردشگري درباره پيشنهاد تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت ميراث فرهنگ//ي گفت: »ما بايد از يک پيش//نهاد تصور بهتري داشته باشيم به گونهاي که ما را به نقطه مطلوبي برساند و بر همين اساس از پيشنهادکنندگان اين طرح ميپرسم چه شاخصهايي براي اين پيشنهاد داشتهاند؟«او با طرح اين سوال که آيا با تبديل اي//ن س//ازمان بودجه آن افزاي//ش مييابد يا قوانين اجازه ميدهد که دولت بزرگتر شود در حالي که قرار است دولت کوچکتر شود، از پيشنهادکنندگان پرسيد که چقدر مطمئن هس//تند و ضمانت ميدهند ب//ا تبديل اين سازمان، عنصر تخصصي فرهنگي اين سازمان از هم گسيخته نشود.

رحمانيموح//د ک//ه پاس//خهايي ب//راي اين س//واالت داش//ت، ب//ر ش//نيدن نظرات پيشنهادکنندگان تاکيد کرد و گفت: »به نظر من با تبديل اين سازمان به وزارتخانه، در واقع گردش//گري از جايگاه حاکميتي به دستگاه بخش//ي تخصصي تنزل پيدا ميکند و فقط دسترس//يها به وزير بيشتر ميشود که اين نيز مشکلي را حل نميکند و لذا با يک نسخه نميتوان در اين زمينه نظر داد.«

معاون صنايعدستي سازمان ميراث فرهنگي معتقد است يکي از آسيبهاي جدي که به صنايعدستي در اين سالها وارد شده، تکرار است. او ميگويد تکرار، موجب مرگ هنر ميشود و يکي از داليل تکراري شدن آثار صنايعدستي در ايران، جدايي طراحي از صنايعدستي است. مراسم اختتاميه مسابقه بزرگ طراحي و خالقيت در صنايعدستي و معاصر ايران با حضور رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاون صنايعدستي اين سازمان برگزار ش//د. بهمن نامورمطلق، معاون صنايعدس//تي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: »امروز براي صنايعدستي، روز مهمي اس//ت. يکي از آرزوهاي بزرگ من برگزاري برنامهاي مشترک ميان طراحي و صنايعدستي بود، خوشحالم که امروز اين آرزويم برآورده شد. برگزاري جشنواره بزرگ طراحي و خالقيت در صنايعدستي اتفاق مهمي در اين عرصه به شمار ميرود که اميدوارم با همکاري دانشگاهيها، هنرمندان و مسووالن اين رويداد تداوم داش//ته باشد.«به گفته او يکي از آسيبهاي جدي که به صنايعدستي در اين سالها وارد شده، تکرار است و بيان ميکند: »تکرار، موجب مرگ هنر ميشود و يکي از داليل تکراري شدن آثار صنايعدستي در ايران، جدايي طراحي از صنايعدستي است. طراحي از تکراري شدن صنايعدستي جلوگيري ميکند و موجب به روز و کاربردي شدن آن ميشود.«نامورمطلق با بيان اين مطلب که تايلند با طراحي توانس//ت صنايعدستي خود را نجات دهد، گفت: »پيش از اين صنايعدستي تايلند جايگاه خاصي در عرصه بينالمللي نداشت اما با کمک گرفتن از طراحي، تايلند توانست به پنجمين صادرکننده صنايعدستي در جهان تبديل شود.«او افزود: »صنايعدستي ايران نيز به دليل انفصال از طراحي آسيب جدي خورده است، اميدوارم با برگزاري اين رويداد اين انفصال برطرف شود و درآينده بسيار نزديک شاهد اتفاقات خوشايندي در اين عرصه باشيم. البته بايد همين جا اعالم کنم که نهضت صنايعدستي در ايران آغاز شده و اميدوارم اين نهضت با استمرار نوآوري تداوم پيدا کند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.