شيراز و زنگبار خواهرخوانده ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

يک نماينده مجلس ش//وراي اس//المي از طرح پيش//نهاد خواهرخواندگي دو شهر شيراز و زنگبار در سفر هيات پارلماني ايران به تانزانيا خبر داد.

به//روز نعمتي در گفتوگو با ايس//نا با اش//اره به ماموريت س//هروزه خود و غالمرضا تاجگردون در تانزانيا گفت: »در اين سفر با رييس مجلس اين کشور که در اجالس اخير فلسطين به تهران س//فر کرده بود، ديدار و گفتوگو کرديم و ايش//ان از آقاي الريجاني رييس مجلس کشورمان دعوت کرد که به اين کشور سفر کند.«

ب//ه گفت//ه او، گس//ترش رواب//ط پارلماني و ايج//اد رابطه خواهرخواندگي بين ش//يراز و زنگب//ار از ديگر موارد مطروحه در اين ديدار بود.

او اضاف//ه کرد: »همچنين از مرک//ز درماني هاللاحمر در دارالس//الم بازديد کرديم. اين مرکز در راس//تاي ارائه خدمات بشردوس//تانه هالل احمر جمهوري اس//المي ايران به اقش//ار آسيبپذير در کش//ور تانزانيا ايجاد شده و با توجه به ظرفيت منطقه، مقرر شد براي گسترش و ارتقاي آن اقداماتي صورت گيرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.