شوک دوگانه!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعف/ري- يک//ي از جالبترين اتفاقاتي که در عرصه سياس//ت در ايران رخ ميده//د اين اس//ت که دو جناح سياس//ي از ي//ک ماج//راي واحد يک برداش//ت واحد دوطرفه دارند!

مثال: اسحاق جهانگيري به عنوان نامزد رياستجمهوري ثبت نام کرد.

واکنش سايتهاي اصالحطلب: حضور جهانگيري شوک به اصولگرايان بود!

واکنش س//ايتهاي اصولگرا: حضور جهانگيري ش//وک به روحاني بود!

االن طفلي خود آقاي جهانگيري نميداند دقيقا به کدام طرف ش//وک داده! هي مطلب اصالحطلبها را ميخواند، قوت قلب ميگيرد بعد شک ميکند! دوباره مطلب اصولگراها را ميخواند بعدبهخودشميگويد:باالخرهاينهاهمکهالکيهمچينچيزي نمينويسند! شايد يک خبري دارند! نکند من ميخواستم از اين سمت بروم داخل اشتباهي از آن سمت رفتم تو؟ اما شوک سوم را ايشان به ما وارد ميکنند که وقتي در مناظرهها خوب عمل کنند و روحاني ناچار ش//ود در حمايت از او برود کنار! باالخره وقتي موتلفه معتقد است که رييسي به احتمال فراوان به نفع ميرسليم ميکشد کنار، طبيعي است که جهانگيري هم همين انتظار را از رييس//ش داشته باشد. ناسالمتي اين دو نفر که به هم نزديکترند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.