بررسی تناقضات گزارش هيات ويژه تفحص و شورای شهر؛ پالسکو در هیاهوی انتخابات گم نشود!

Jahan e-Sanat - - News - چالش

گ/روه جامعه- سه ماه پس از فاجعه پالسكو و اعالم گزارش نهايي هيات ويژه بررسي ابهامات اين فاجعه كه از س//وي دولت و متش//كل از افراد مستقل بود، گزارشي از سوي شوراي شهر ارائه شد و از هفته گذشته تاكنون بحث و انتقاد بر سر اين دو گزارش بين اعضاي شوراي شهر و كارشناسان امر باال گرفته اس//ت به طوري كه چمران، رييس ش//وراي شهر گزارش اعالمي از سوي هيات ويژه كه مورد رضايت خانواده آتشنشانان كشتهشده نيز قرار گرفته بود را به چالش كشيد و زماني كه گزارششورايشهرقرائتشد،شهرداريازاتهامات اصلي قصور، تخلف و كوتاهي در اين فاجعه تبرئه ش//د؛ سازماني كه مقصر دوم حقوقي بعد از بنياد مستضعفان)مالك ساختمان پالسكو( در گزارش هيات ويژه شناخته شده بود. از سويي ديگر يكي از عوامل رضايت خانواده آتشنشانان از گزارش هيات ويژه منصوبش//ده دولت، حضور افراد مستقل و كارآمدتر علمي در اين هيات بود.

الزم به ذكر است دوسوم اعضاي بررسيكننده ابهامات پالسكو در كميته تحقيق شوراي شهر، حاميان شهردار بودند و منتقدان در اين بررسيها جايگاه خاصي نداش//تند و خود اين اتفاق، شائبه حمايت از شهرداري و ناديده گرفتن قصور آنها در گزارش ش//وراي شهر را از همان بهمنماه تقويت ميكرد و خانوادههاي آتشنش//انان كشتهشده و ديگر افراد حاضر در عمليات اطفاي حريق پالسكو، اميدچندانيبهنتيجهكميتهتحقيقشورايشهر نداش//تند. چه آنكه همان زم//ان در گزارشهاي »جهان صنعت« نيز به اين موضوع پرداخته شد و هم//ان پيشبيني به وقوع پيوس//ت و گزارش ارائهشدهشورايشهرشائبههايمتفاوتيرابيپاسخ گذاشت.درهمينزمينهبرخياعضايشورايشهر و كارشناس//ان بررسي ابهامات پالسكو همچنان انتقادات و توضيحاتي در زمينه نحوه ارائه گزارش به مردم و نوع عملكرد سازمانها بيان ميكنند.

سخنگوي ش//وراي ش//هر تهران درخصوص جزيياتگزارشكميتهفنيوحقوقيشورايشهر در پي حادثه پالسكو توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش ايس//نا، رضا تقيپ//ور پس از اتمام جلسه غيرعلني شوراي شهر تهران كه به بررسي حادثهپالسكووكميتهفنيشورااختصاصداشت، درنشستخبريگفت: حاالبعدازگذشتچند م//اهاينكميتهگزارش253 صفح//هايخودرا درخصوص بررسي ابعاد مختلف حادثه ارائه كرد.

وي با بيان اينكه براساس اين مصوبه مقرر شد كميتههايدرگير،طرحهاوپيشنهاداتخودراظرف دوهفتهآتيارائهكنندتابتوانيمتصميماتموثري برايبهبودوضعيتشهربگيريم،گفت: همچنين آتشنشانيبايدملزمشودتاناايمنبودنساختمانرا پسازرويتحتمابهدادستانياطالعدهدومكاتبه رسمي كند كه بر همين اساس آتشنشاني بايد تقاضاي پلمب يا رفع مشكل را داشته باشد و نبايد تنها به يك ارائه گزارش ساده اكتفا كند. همچنين مقررشدشوراوشهرداريباتعامليكديگربادولت، درخصوصبحث22 مقرراتمليساختمانمكاتبه كنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگيري شود.

سخنگويشورايشهرتهراندرپاسخبهبرخي اقداماتمبنيبرنداشتنبيسيمتوسطآتشنشانان گفت: بيس//يمهاي آتشنش//انان آنالوگ بوده و محدوديت داشتند و اينكه چرا سيستم پيشرفته جايگزين آن نشده است به عدم همكاري وزارت ارتباط//ات و فناوري اطالع//ات در دادن فركانس برميگردد. رضا تقيپور تقيپوردرادامهبابياناينكهبرابرگزارشمكتوب درساعت03:01 روزحادثهپالسكودستورتخليه 50 درصد آتشنشانان صادر شده است، اما به دليل اينكه دو تا سه نفر از آتشنشانان به دليل فروريزش قسمتي از ديواره شمال غرب ساختمان پالسكو محبوس شده بودند، مابقي آتشنشانان نيز سعي در كمك به اين افراد داشتند و اين در حالي است كه تعدادي از آتشنشانان در حال تخليه ساكنان و كس//به بودند و برهمين اساس شاهد بروز اين عمق فاجعه بودهايم. وي در حالي اين ادعا را مطرح ميكند كه در گزارش هيات ويژه اعالم شده دستور تخليهبايدپيشازساعت11 وپيشازريزشآوار نخست انجام ميشده، اما اين اتفاق رخ نداده و پس ازساعت11 وفروريختنآوارنخستوكشتهشدن تعداديازآتشنشانانتازهدستورتخليهومنعورود به پالسكو براي ادامه اطفاي حريق داده شده است. از س//ويي ديگر بسياري از اعضاي منتقد شوراي شهر و فرماندهان عمليات مجرب آتشنشاني كه در اطفاي حريق و پيش از تخريب كامل پالسكو درآنجاحضورداشتند،معتقدندازيكساعتبيشتر نبايدنيروهاراجهتاطفايحريقدرساختماننگه ميداشتندودستورتخليهديرصادرشدهومسووالن اصليسازمانآتشنشانيدرعملياتاطفايحريق پالسكو اجازه خروج به موقع به آتشنشانان درگير حريق را ندادند.

وي با بيان اينكه ما مسوول قضايي نيستيم و تنها به بررسي حادثه در ابعاد مختلف پرداختيم، گفت: مرجعيكهقضاوتحادثهپالسكورابرعهده دارد ميتوان//د از اي//ن گ//زارش فني و تخصصي بهرهمندشود.

حافظي: بايد شهردار تهران پاسخگوي حادثهپالسكوبهافكارعموميباشد

از سويي ديگر روز گذشته بار ديگر رحمتاهلل حافظي،رييسكميسيونسالمت،محيطزيستو خدماتشهريشورايشهرتهران،باطرحسوالهاي متعدديازمنظرمديريتيبهحادثهپالسكوعنوان كرده:شهردارتهرانبايدازمنظرمديريتيپاسخگوي حادثهپالسكوبهافكارعموميباشد. حمزهشكيب ويبابياناينكهحادثهپالسكوازمنظرمديريت قابل بررس//ي است، اظهار كرد: در كميته ملي و كميتهفني،حادثهپالسكوازمنظرتخصصيبررسي شد كه خروجي آن براي شورا و افكار عمومي مهم نبودوقضاوتقوهقضاييهمبتنيبرايندادههاخواهد بوداماپالسكوبايدازمنظرمديريتيبررسيونتايج آن به افكار عمومي اطالع داده شود.

وي ب//ا اش//اره ب//ه ط//رح يكفوريتي كميته حقيقتيابشورايشهرتهرانگفت: انتظارداريم اين طرح در كميسيونها بررسي شود و خروجي آن در دستور كار شورا قرار گيرد تا حادثه پالسكو از منظر مديريتي بررسي و به افكار عمومي پاسخ دهد كه چرا با وجود دستور تخليه ساختمان،13 دقيقه قبل از ريزش، اين س//اختمان دير تخليه شد؟ چرا نيروهاي آتشنشاني در اين مدت بيرون نيامدند؟ آيا از دستور تمرد كردند؟ چه دليلي براي تمرد وجود داشت؟ آيا كسي دستور خالف براي خ//روج از س//اختمان داد؟ آيا به دليل عدم وجود راههايارتباطيواطالعرسانيبهآتشنشانان،تخليه دير انجام شد؟ چرا بايد با نيروهاي عملياتي ارتباط قطعباشدكه61 نفرجانخودراازدستبدهندو جامعهآسيبروحيببيند؟اينهاهمانپرسشهايي است كه مديران سازمان آتشنشاني تاكنون حتي يك بار، حتي در جلسه پاسخگويي به شوراي شهر هم پاسخ شفافي به آن ارائه نكردهاند. افرادي كه در معرض اصلي اين انتقادات و كوتاهيها قرار دارند و مسوول اصلي جان آتشنشاناني بودند كه آنها را ديرتر از موعد از ساختمان خارج كردند.

حافظيادامهداد: چراازمحلدودرصدعوارض ايمنيس//اختمانهاكه593 ميلياردتومانطي سالهاي 92 تا 95 تامين و به صندوق شهرداري واريز شد و شهرداري موظف بود اين پول را براي تجهيز آتشنشاني و آموزش پرسنل هزينه كند، 198 ميليارد تومان آن تخصيص داده نش//د و در جاي ديگر هزينه شد، اين سواالتي است كه بايد ش//هردار تهران پاسخگو باشد. اما شايد نياز باشد عليرضا دبير نيز به عنوان رييس كميسيون بودجه كهدربرههايبهگفتهبرخيخانوادههايآتشنشانان

رحمتاهلل حافظي كشتهشدهوآتشنشانانحاضردرعملياتپالسكو، افزايش بودجه براي سازمان آتشنشاني را تصويب نكرد و اين خ//ود عامل مهمي براي رقم خوردن چنينفاجعهايدر03 ديماه59 بود،پاسخگوي اينمسالهباشد.

برخي تجهيزات ب/ه دليل تحريمها در اختيارآتشنشانينبود

يكي ديگر از افرادي كه روز گذشته در خصوص ابهام//ات باقيمانده و گزارشهاي ناقص بررس//ي فاجعهپالسكوصحبتكرد،عضوكميتههماهنگي و ويرايش متن نهايي گزارش حادثه س//اختمان پالسكوبود.ويتاكيدكرد: بهدليلتحريمهابرخي از امكانات و تجهيزات در اختيار سازمان آتشنشاني قرارنگرفتهبود.

حمزهشكيببااشارهبهتشكيلتيمكارشناسي برايارائهراهكاردرراستايكاهشخطرعنوانكرد: اين كارگروه بر سه محور پيشگيري از وقوع حريق در ساختمانهاي موجود، كنترل و اطفاي حريق و امداد و جس//توجو و آواربرداري كار خود را آغاز كرد و تمركز بر راهكار بوده و نميخواستيم مقصر را شناسايي كنيم. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در اينكارگروهفقطكارپژوهشيانجامشده،درتشريح علتشروعآتشسوزيادامهداد: منشاآتشسوزي پالسكومشكالتبرقيبود.هركسبهسليقهخود سيمكشي كرده بود كه در نتيجه به خاطر اتصالي درهمينسيمكشيهاينامناسبآتشسوزيآغاز شد. شكيب با تاكيد بر اينكه خبر حادثه دير به آتشنشانياطالعدادهشد،گفت: درساعت85:7 آتشسوزي به اطالع آتشنشانان رسيد اما بر اساس نظر متخصصان و فيلمهاي موجود حداقل هشت دقيقه قبل آتش آغاز شده بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاران كه آيا ريزش قابلپيشبينيبوديانه،تصريحكرد: آتشيكبار درساعت01 صبحاطفاشدوآتشنشانانمشغول لكهگيري بودند ام//ا از وجود انبارهاي موجود در سقف كاذب اطالع نداشتند و سقفهاي كاذب پر از مواد قابل اشتعال بوده و دور از چشم آتشنشانان در حال س//وختن بودند، از س//وي ديگر به علت باال بودن حرارت در داخل س//اختمان كابلهاي نگهدارنده بر اثر حرارت ذوب شده و موجبات ريزش را فراهم كردند.

ويباتاكيدبراينكهريزشساختمانتوسطهيچ كس قابل پيشبيني نبود، ادامه داد: اگر مبحث22 در ساختمان پيادهسازي و نقشه معماري و سازهاي تهيه ميشد، حتي اگر آتشسوزي اتفاق ميافتاد، حداقلميتوانستيمازآنپيشگيريكنيم.

شكيبدرپاسخبهاينسوالكهچراآتشنشانان امكاناتاوليههمچونجيپياسوبيسيمنداشتند، پاسخداد: قبولداريمكهآتشنشانانبايدتجهيز شوندامامطمئناهمهمشكالتباتجهيزآتشنشانان حلنميشد.اگر01 برابراينهممجهزبودند،فرقي نميكرد. پيشگيري بهتر از درمان است و بايد به بحثخودايمنيبپردازيم.

شكيبپاسخشفافيندادكهچراتفاوت معناداري بين گزارش هيات ويژه و ش/وراي شهربود

در ادامه شكيب در پاسخ به اين سوال كه چرا تفاوت معناداري ميان گزارش كميته فني شوراي شهر و گزارش ملي وجود دارد و اينكه چرا به نبود امكانات اوليه آتشنش//اني و سطح پايين آموزش آتشنشانان اشاره نش//ده است، بيان كرد: در اين گ//زارش ما در هفت س//طح ب//ه مديريت بحران پرداختهاي//م و ورود كردهايم، بعضي از امكانات به خاطر تحريمها در اختيار ما نبود كه در اين گزارش به كمبود امكانات اوليه نيز اشاره كرديم.

ب//ا اين اوصاف و اظه//ارات جديد در خصوص ابهاماتفاجعهپالسكو،همچنانچهازسويبرخي اعضاي ش//وراي شهر و چه از سوي برخي اعضاي هيات ويژه بررسيكننده ابهامات، روي اين موضوع تاكيد ميش//ود كه ما در گزارشهايمان به دنيال شناسايي مقصر نبوديم و قوهقضاييه بايد مقصران حقوقي را احضار كرده و قصور و كوتاهيهاي آنها را بررس//ي كند. اين مهمترين نكتهاي اس//ت كه برخي خانوادههاي آتشنشانان نيز در گفتوگو با »جهان صنعت« به آن تاكيد و عنوان كردند حاال كه گزارش هيات ويژه كوتاهيهاي سازمانهاي مختلف را اعالم كرده، تكليف ما چيست، قرار است چه شود، قوهقضاييه نبايد به عنوان مدعيالعموم وارد مساله شود و حق و حقوق قانوني ما را پيگيري كند؟ ما نه به حقوق خود رسيدهايم و نه كسي از سازمانهايمرتبطكوتاهيوقصورخودراپذيرفته اس//ت. اما به جاي رسيدگي به اين امر، شهرداري كه جزو مقصران حقوقي اصلي اين فاجعه است، به جاي كنارهگيري و پذيرفتن عملكرد اشتباه و كوتاهيهاي خود و بركناري كه ناشي از كوتاهي و عدم توان و كارآيي الزم اعضاي شوراي شهر بوده است، كانديداي رياستجمهوري شده است! اينها مواردياستكههنوزرخندادهوعامليبرايتعيين تكليفوضعيتخانوادههاوبازماندگانآتشنشانان كشته شده در فاجعه پالسكو نبوده است. بايد ديد آيا فروكش كردن تب انتخابات، باعث ميش//ود يادمانبيايدپروندهپالسكوهنوزبازونيمهتماممانده است، بدون رسيدگي به حقوق قانوني آتشنشانان كشته شده ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.