انتقاد محسن هاشمي از »شهرفروشي« بيرويه در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

فرزند مرحوم آيتاهلل هاشميرفس//نجاني گفت: شاهد عدم جذابيت نوسازي بافتهاي فرسوده از سوي س//ازندگان و سرمايهداران به علت صدور مجوزهاي بيرويه بلندمرتبهس//ازي و تراكمفروشي در مناطق شمالي هستيم.

محسن هاشمي كه در انتخابات پنجم شوراي شهر تهران تاييد صالحيت شده، با اشاره به مشكل بافت فرسوده در تهران و با بيان اينكه در بحث بافتهاي فرسوده با چند مساله مواجه هستيم، بيان كرد: بافت فرسوده سه ويژگي اصلي دارد؛ نخست ناپايداري بنا، دوم ريزدانگي، قطعات كوچك و ناهمگون ساختمان و س//وم هم نفوذناپذيري بافت، عدم دسترسيهاي مناسب و معابر استاندارد است كه عالوه بر بافتهاي فرسوده گذشته ش//اهد فرس//ايش و ناپايدارسازي نيز هستيم.

كيفيت نازل و پايين س//اخت بنا بهخصوص در مناطق جنوب ش//هر و محروم تهران و عدم نظارت مناس//ب فني موجب شده ساختمانها زود فرسوده شده يا از ابتدا بدون كيفيت استاندارد ساخته شوند. يكي ديگر از مش//كالت نيز عدم جذابيت نوس//ازي بافتهاي فرس//وده براي س//ازندگان و سرمايهداران است. به علت صدور مجوزهاي بيرويه بلندمرتبهسازي و تراكمفروشي در مناطق شمالي و مركزي شهر كه ب//ازده اقتصادي بهتري دارند، س//ازندگان و فعاالن اقتصادي به س//مت برجسازي، پاساژ و تجاريسازي در مناطق مرغوبتر ش//هر رفتهاند و مساله سوم هم عدم ارائه تس//هيالت مناسب و فراهم كردن شرايط زيس//ت مطلوب در بافتهاي فرسوده است. در يك بافت فرس//وده ساختماني را نوس//ازي ميكنند اما كليت اين بافت فاقد ش//رايط زيست مناسب است. زيرس//اختها وجود ن//دارد، تس//هيالت فرهنگي و ورزشي و تفريحي و فضاي سبز وجود ندارد، ساختمان نوسازيشده جذابيتي ندارد و تبديل به بستري براي بروز ناهنجاريهاي اجتماعي ميش//ود. در نتيجه ما براي حل معضل بافتهاي فرس//وده نيازمند نگاهي جامع و كالن هستيم. سهم ناچيز شهروندان از تراكمفروشي مديرعامل س//ابق مترو تهران همچنين تصريح ك//رد: دور معيوبي كه در فرآيند توس//عه ش//هر در دههه//اي اخي//ر اتفاق افت//اده، اين اس//ت كه براي تامين هزينههاي مديريت شهري و فعاليت عمراني تراكمفروشي ميكنيم و با استفاده از درآمد اين تراكم بزرگراه ميسازيم. اين تراكم موجب افزايش ترافيك در حاشيه اين بزرگراهها ميشود و در نتيجه ترافيك و آلودگي، وضعيتي مش//ابه يا بدتر از قبل از احداث بزرگراه را پيدا ميكند. وضعيت امروز مناطق يك تا چهار تهران به خوبي نشاندهنده نتايج اين رويكرد است. با رويكرد چابكسازي و كاهش هزينههاي اداره شهر، بايد اولويت با حملونقل عمومي، توزيع جذابيت زندگي و تفريح به صورت متوازن در شهر باشد و از تزاحم و فش//ار بر برخي نقاط شهر جلوگيري كنيم. در هيچ يك از كالنشهرهاي توسعهيافته جهان شاهد تراكمفروشي و شهرفروشي بيرويه نيستيم. نكته مهم در اين ميان سهم ناچيز شهروندان از فروش تراكمي است كه بار سنگين و ناهنجاريهاي درازمدت زيستي توليد ميكند. اگر به اندازه 100 واحد ارزش اقتصادي تراكم خارج از طرح تفصيلي واگذار ش//ود، آنچه به صورت واقعي وارد چرخه مديريت ش//هري ميشود، بيش از 30 واحد نيست و بخش عمده آن به صورت تخفيف يا رانت عايد واسطهها و دالالن ميشود.

نياز به تغيي/ر رويكرد در حوزه فرهنگي و اجتماعي

هاشمي در مورد مشكالت فرهنگي و آسيبهاي اجتماعي ش//هر ني//ز با بيان اينكه بايد ش//هرمان را انس//انمحور كنيم، گف//ت: با يك پيش فرض غلط مواجه هستيم كه ماموريت مديريت شهري در حوزه فرهنگي و اجتماعي بايد ش//بيه ساير دستگاههاي فرهنگ//ي و اجتماعي حاكميتي باش//د در حالي كه وظايف و ماهيت بخش فرهنگي شهرداري با سازمان تبليغات اسالمي متفاوت است. شهرداري از بودجه حاكميت//ي تغذيه نميكند بنابراي//ن نبايد صرفا به ش//عارها و فعاليتهاي تبليغاتي يكسويه بپردازد و هزينهمحور باشد بلكه مديريت شهري يك سازمان مردمنهاد است و رويكرد فرهنگي آن نيز بايد مردمنهاد باشد. مديريت ش//هري در حوزه مسايل فرهنگي و اجتماعي بايد به فراهم كردن زيرساختها و بسترها بپردازد و محور فعاليت، مردم و تشكلهاي مردمنهاد باشند و بخش فرهنگي و اجتماعي مديريت شهري نقشي تس//هيلكننده و حامي را ايفا كنند. مجموع اعتباراتي كه در بخش فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران هزينه ميشود، بالغ بر دو هزار ميليارد تومان است كه بيش//تر از بودجه چند وزارتخانه و سازمان فعال در اين بخش است و وظايف اصلي حاكميتي بر دوش آنهاست. نياز به تغيير رويكرد در حوزه فرهنگي و اجتماعي و اعتماد به مردم و تفويض فعاليتها به شهروندان داريم.

وي س//خنانش را اينطور پايان داد: واقعيت آن اس//ت كه طي دهههاي اخير، بخش عمده اعتبارات عمراني مديريت شهري صرف توسعه شبكه بزرگراهي شده است و معضالتي نظير ترافيك و آلودگي هوا را به دنبال آورده است در حالي كه بايد سيستم حملونقل عمومي در اولويت باشد و به سمت تمركز روي مترو و خطوط مكمل اين ش//بكه مث//ل تراموا، اتوبوس و حملونقل كابلي حركت كنيم تا شهروندان براي عدم استفاده از خودروي شخصي ترغيب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.