ورودقوهقضاييهبهسفرهايغيرقانونيشهردارتهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- عضو شوراي شهر تهران سفرهاي استاني قاليباف را غيرقانوني دانست و از مسووالن قوه قضاييه درخواست كرد كه به اين مساله رسيدگي كنند.

محمدحقاني با تاكيد بر اينكه سفرهاي استاني قاليباف مستلزم صدور اجازه از سوي شوراي شهر تهران است، گفت: زماني كه شهردار قصد دارد كارهاي انتخاباتي انجام دهد، بايد از شورا اجازه بگيرد اما آقاي قاليباف نه در اين مورد و نه در موارد ديگر هيچ وقت به ش//ورا احترام نگذاشته است. وي با اشاره به اينكه اعضاي شورا اين تخلف را پيگيري خواهند كرد، ادامه داد: اين مس//اله قبال در صحن علني ش//ورا مطرح شده بود اما شهردار به آن توجهي نكرده اس//ت. الزم به ذكر است كه فعاليت معاونان و كارمندان ش//هرداري در س//تاد قاليباف خالف مقررات است و ما بارها در اين زمينه تذكر دادهايم اما فايدهاي نداشته است. از قوه قضاييه درخواست ميكنم به اين مساله رسيدگي و تكليف را مشخص كند.

در ادامه جلسه شوراي شهر تهران، رحمتاهلل حافظي ردصالحيت برخي از اعضاي ش//ورا در انتخابات دوره پنجم ش//وراي شهر را سياسي ندانست و تاكيد كرد: ردصالحيتها داليل ديگري داش//ته اس//ت. وي با اش//اره به ردصالحيت برخي اعضاي شوراي چهارم گفت: از نظر من ردصالحيتها سياس//ي نبوده و داليل ديگري داشته است زيرا اگر اين اتفاق سياسي بود چرا برخي چهرههاي تندرو و افراطي اصولگرا تاييد شدند. در هر حال فرصت اعتراض دارند و از نظر من برخي از آنها تاييد خواهند شد.

او همچنين به مرخصي قاليباف براي شركت در انتخابات رياستجمهوري اش//اره كرد و افزود: هفته گذشته قاليباف به كرمانشاه سفر كرده، بدون آنكه اعضاي ش//ورا در جريان باشند. او مرخصي نگرفته و بايد پرسيد كه شهردار و معاونانشان اكنون كجا هستند.

محسن سرخو، ديگر عضو اصالحطلب شوراي اسالمي شهر تهران نيز از قطع غيرقانوني درختان دو منطقه آجودانيه و سعدآباد در فاصله زماني 10 و چهار ساله خبر داد. او در تذكر پيش از دستور خود در سيصد و چهل و سومين جلسه رسمي شورا ضمن انتقاد از قطع درختان شهر تهران گفت: روز پنجشنبه خبري به من منعكس شد و مبني بر اين بود كه در ملكي واقع در محله آجودانيه، كوچه 14 شرقي، شبانه اقدام به قطع درختان چندين ساله كردهاند. سرخو با اشاره به تصاوير ماهوارهاي اين ملك از سال 84 تا 94 گفت: مقايسه اين تصاوير نشان ميدهد كه اين زمين در گذشته درختان زيادي داش//ته اس//ت كه به تدريج همه آنها قطع شدهاند. بالفاصله بعد از اينكه در جريان قطع درختان قرار گرفتم، به مختاري مديرعامل بوستانها و فضاي س//بز شهرداري اطالع دادم و ايش//ان نيز فورا موضوع را پيگيري كردند. مقايس//ه تصاوير ماهوارهاي ديگري نشان ميدهد از سال 84 تا 88 در سعدآباد نيز بيشتر درختان اين منطقه قطع شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.