افزايش 35 درصدي سهميه حج تمتع ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- رييس سازمان حج و زيارت گفت: حاجيان ايراني از اوايل مرداد ماه به مراسم حج تمتع اعزام ميشوند و طي يك بازه زماني يك ماهه، تمام حاجيان به مراسم حج مشرف ميشوند.

حميد محمدي گفت: نگرانيها در رابطه با اعزام زائران ايراني به مراس//م حج برطرف ش//ده و افرادي كه تا تاريخ 31 شهريورماه سال 95 براي حضور در مراسم حج ثبتنام كردهاند، ميتوانند به بانكها مراجعه و روند ثبتنام خود را تكميل كنند.

مبناي تش//رف به مراسم حج در سال 96 ثبت نام اوليه در بانك و در نهايت پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان است. الزم نيست افراد 10 ميلي//ون تومان را به طور كامل پرداخ//ت كنند بلكه افرادي كه پيش از اين يك ميليون تومان وديعهگذاري كردهاند ميتوانند س//ود مبل//غ پرداختي خود را نيز دريافت كرده و در نهايت در مجموع اين رقم را پرداخت كنند.

وي از اقدامات صورت گرفته به منظور مشخص كردن كاروانهاي حجاج ايراني خبر داد و تصريح كرد: به زودي كاروانهاي اعزامي از سوي سازمان حج و زيارت معرفي ميشوند و افراد ميتوانند كاروان خود را انتخاب كنند.

رييس سازمان حج و زيارت ادامه داد: پس از اعزام حجاج ايراني به حج عمره در س//ال 94 و اقدام ناشايس//ت دو مامور فرودگاه جده، اع//زام زائران به حج عمره متوقف ش//ده بود ام//ا پس از محاكمه دو پليس عربس//تان و گذراندن دوران محكوميت، ش//رايط اكنون براي اعزام حاجيان ايراني بار ديگر مهيا شده است. اعتقاد ما اين است كه حجاج ايراني بايد با عزت و كرامت به مراسم حج اعزام شده و اكنون مقدمات اين اتفاق نيز فراهم شدهاست.

محمدي با ارائه آماري از تعداد سهميه ايران به منظور اعزام حجاج به حج تمتع اذعان كرد: س//هميه ايران در آخرين س//الي كه حجاج ايراني راهي كش//ور عربستان شده بودند 46هزار نفر بود اما در سال جاري اين س//هميه رشد 35 درصدي داش//ته و قرار است 68هزار و 500 نفر از حجاج ايراني به حج تمتع اعزام شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.