بيشترازاتوبانسازيوكسبدرآمدهايشهري به خدمات و فرهنگ بها دهيد

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزير بهداشت به مديران ش//هري آينده توصيه كرد كه بيشتر از ساختمانسازي، اتوبانسازي و درآمدهاي شهري به فرهنگ و خدمات شهر بها دهند.

سيدحسنهاش//مي گفت: از شوراها انتظار داريم به همان اندازه كه به ساخت و سازهاي شهر اهميت ميدهند، به خدمات نيز توجه كنند و بيش//تر از ساختمانس//ازي و اتوبانسازي و درآمد شهري به فرهنگ آن بها دهند. انشاءاهلل مردم نيز افرادي را كه فرهنگمحور هستند، انتخاب كنند.

وي افزود: اگر اينطور باشد شرايط متفاوتي خواهيم داشت و نيازي نيس//ت كه دائما التماس كنيم. اگر شهر را توسعه ميدهيد براي آن درمانگاه، بيمارستان و خانه بهداشت نيز راهاندازي كنيد يا الاقل اگر نميسازيد زمين آن را در اختيار ما قرار دهيد.

آنچه به خصوص در تهران از شوراهاي شهر انتظار دارم اين است كه به حوزه سالمت مردم تهران توجه كنند. مشكالتي اعم از آلودگي هوا، آلودگي صوتي و اشعه و . . . وجود دارند، چه آنهايي كه خودساخته و چه آنهايي كه ناخواسته هستند. بايد به نياز مردم به بيمارستانها و پايگاهها و مراكز بهداشتي توجه داشته باشند.

وزير بهداشت همچنين اضافه كرد: شهر فروخته شده و ميشود و البت//ه من در اي//ن حوزه تخصصي ندارم ولي در كنار آن مردم بايد رفاه، آسايش و آرامش داشته باشند. آنچه مسلم است، اين است كه در تهران اين موارد وجود ندارد.

اميدوارم شوراها بدون اينكه در حوزههايي كه هدف اصلي تشكيل ش//وراها نيست وارد نشوند، به آسايش و آرامش مردم در كالنشهرها و ش//هرها بپردازند و خداي ناكرده اين نهادها كه نهادهاي مدني ما هس//تند و بابت آنها خونها و هزينههاي زيادي داديم به نهاد قدرت و ثروت تبديل نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.