جانباختن دانشآموز كالس هفتم در اردوي مدرسه

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

ميزان- معاون پرورش//ي اداره آموزشوپرورش س//يرجان از جان باختن يك دانشآموز دختر در اردوي مدرسه خبرداد.

نقوي گفت: فاطيما بهروزيان كه در مقطع هفتم متوسطه تحصيل ميكرد، به همراه مربي پرورش//ي خ//ود به تپهها و صخرههاي خارج از محدوده اردوگاه صاحبالزمان روس//تاي تكزه رفته بود كه از كوه پرت شد.

وي با اشاره به انتقال دانشآموز مصدوم به بيمارستان تصريح كرد: مصدوم بالفاصله به بيمارستان اعزام شد اما در مسير 60 كيلومتري اين روستا تا سيرجان به علت خونريزي مغزي جان باخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.