انتخاباتشورايشهرو مطالباتبرزمینماندهمردم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - غالمرضاکیامهر Kiamehr_gh@yahoo.com

در حال//ي كه در چهار دوره گذش//ته شوراي اسالمي شهر ته//ران و بس//ياري از ديگ//ر ش//هرهاي كوچ//ك و ب//زرگ كشورنتوانستندحداقلانتظاراتومطالبات مردم را برآورده سازند و اگر نگوييم احساس بدبيني كه نوعي احساس بيتفاوتي نسبت ب//ه بودن يا نبودن اين ش//وراها در جامعه ب//ه وجود آمده اس//ت، تا چند هفته ديگر باي//د پاي صندوقهاي راي پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر برويم و آراي خود را به سود كساني كه جز نام و مقداري حرف و حديثمثبتومنفيچيزديگريدربارهآنها نميدانيم، به صندوقها بريزيم و سرنوشت شهرهاي خود را براي يك دوره چهار ساله ديگر به دست آنها بسپاريم. يقينا در درجه اول ريش//ه اين ناآشنايي و عدم شناخت را بايد در نقص شديد قانون تاسيس شوراهاي ش//هر، عدم تناسب آن با نيازهاي امروزي، شرايط نامزدهاي عضويت در شوراهاي شهر و مدت زمان بسيار محدود تبليغات نامزدها جستوجو كرد كه اجازه نميدهد داوطلبان بالق//وه عضوي//ت در اين ش//وراها حداقل يكس//ال قبل از تاريخ ثبتنام و برگزاري انتخابات و تاييد صالحيتها مثل همه جاي دنيابهميانمردمساكندرمحلههاومناطق شهرداريها بروند، با آنها از نزديك ارتباط برقرار كنند، نيازها، انتظارات و مطالبات آنها را بشنوند، با كمبودها و كاستيهاي عمراني، خدماتي و زيربنايي ش//هرها آشنا شوند و متقابال به معرفي خود و تشريح برنامههاي خود در صورت كسب پيروزي و راه يافتن به شوراي شهر بپردازند.

متاسفانه امروزه بسياري از اين ضرورتها و پيشنيازها براي انتخاب اعضاي شوراهاي ش//هرها در كش//ور ما وجود ندارد ولي با همي//ن وضعيت موجود بايد با تجربههاي تلخي كه در چهار دوره گذش//ته ش//وراي ش//هر كالنشهر تهران به دست آوردهايم تا جايي كه از دستمان برميآيد كاري كنيم كه آن تجربههاي تلخ ديگر بار تكرار نشود. يادمان باشد كه كالنشهر تهران به عنوان پايتختومركزهمهتصميمگيريهايمهم كشور با حدود 15 ميليون جمعيت نيازها و مشكالت و نابسامانيهايي در حد و اندازه تمام كش//ور دارد. براي خوب اداره ش//دن چنينكالنشهريبايدكسانيرابهپنجمين دوره شوراي شهر بفرستيم كه در درجه اول بازيگر سياسي نباشند و در درجه بعد صرفا به منظور فرو نشاندن عطش جاهطلبيهاي سياسي و اقتصادي و دستيابي به رانتها و در نهايت تبديل شوراي شهر به سكويي براي پرش به سوي اهداف سياسي خود و همجناحيهايشان نامزد عضويت در شوراي شهر نشدهاند و بعد از توجه به تمام اين مالحظات، برخالف دورههاي گذشته خصوصا دوره چهارم، به جاي ريخت//ن آراي خود به س//ود آدمهاي صرفا مشهور كه در مناسبتهايي كامال نامرتبط با نيازهاي شوراي شهر، شهرت و محبوبيت//ي گذرا كس//ب كردهاند و كمترين تخصص و ش//ناختي مرتبط با اداره امور چنين كالنش//هري ندارند، كس//اني را به پنجمين دوره ش//وراي ش//هر تهران بفرس//تيم كه ع//الوه بر عنصر خوشنامي، چه از نظر تحصيالت آكادميك و چه از جهت سوابق شغلي و تجاربحرفهايازصالحيتوشايستگي الزم براي عضويت در شوراي شهر براي يك دوره چهار س//اله برخوردار باشند. افراد مستقل و غيروابسته به اين يا آن كانون قدرت كه متاس//فانه به شوراي شهر به چش//م يكي از تيولهاي خود ن//گاه ميكنند و به جاي مديريت پيرو فلس//فه تيولداري و منفعتاندوزي از اين نهاد مدني سرنوشتس//از هستند. متاس//فانه در تمام چهار دوره گذشته ج//ز در مواردي اس//تثنايي كه افرادي صرفا با عش//ق به خدمت و گش//ودن گره از مش//كالت بيش//مار كالنشهر تهران و شهروندان آن امكان راهيابي به شوراي شهر را پيدا كردند و متاسفانه به دليل قلت عددي موفق به انجام كاري كارستان خصوصا در ارتباط با نظارت بر عملكرد شهرداران و مهار زيادهخواهي و اقتدارطلبي آنها نشدهاند، كرسيهاي شوراي شهر كالنشهر تهران به وسيله كساني اشغال شد كه وجودشان از هيچ بابت كمترين س//نخيتي با مسووليت بسيار سترگ عضويت در شوراي شهر كالنش//هر تهران نداش//ت. ضمن آنكه شماري از اعضاي شوراي شهر چهارم همچنان كه ش//اهد بوديم، به ارتكاب برخي مفاس//د اقتصادي و رانتخواري نيز متهم شدند. در نتيجه وجود چنين ش//وراهاي ش//هري بود كه بسياري از مطالبات و انتظارات شهروندان تهراني از زمان تاس//يس اي//ن نهادهاي مدني كه از آن با عنوان پارلمانهاي ش//هري نيز نام برده ميش//ود، بر زمين ماند و دستهبنديهاي سياسي و جناحي در درون شوراي ش//هر اجازه نداد صداي اعتراض ش//هروندان به شيوه مديريت شهردرجاييشنيدهشود.رشدوتوسعه س//رطاني كالنش//هر تهران، گسترش حاشيهنشينيوبروزوشيوعانواعواقسام آسيبهاي اجتماعي و اعتياد و گسترش پديده ش//وم كارتنخوابي، هوافروشي و تراكمفروشيهاي بيحساب و كتاب و دادن مجوز بلندمرتبهسازي در كنار معابر بسيار كمعرض و پرترافيك شهر، تداخل بسيار آزاردهنده مراكز تجاري با محالت مسكوني، افزايش شديد قيمت مسكن به دليل اخذ عوارض سنگين از سازندگان از س//وي شهرداري، تبديل پيادهروهاي خيابانها و معابر ش//هر به محل پ//ارك خودروه//ا و تاخت و تاز دلهرهآور موتورس//يكلترانان، افزايش شديدجمعيتموشهايعظيمالجثهدر سطح شهر كه گربهها نيز جرات نزديك ش//دن به آنها را ندارند، باغزداييهاي توقفناپذي//ر و دادن اجازه قطع درختان سرسبز چندصد ساله به برجسازان و تجاريسازان آزمند و بياعتن//ا به مصال//ح و منافع و شهر و ش//هروندان و دهها نمونه ديگر از اين قبيل نابسامانيها كه تهران به ظاهر مدرن و پرزرق و برق را به جهنمي براي ساكنان آن تبدي//ل كرده اس//ت، همه و همه حاصل چهار دوره س//پردن زمام امور اين كالنشهر به دست كساني اس//ت كه بس//ياري از آنها نه به خاطر تحصي//الت باال و تخصص و تجربه و سوابق مفيد شغلي و حرفهاي در حوزهه//اي شهرس//ازي معماري، جامعهشناس//ي، فرهنگي، اقتصادي و مديريتي كه بيشتر به بركت زدوبندهاي سياسي و جناحي و گروهي به عضويت شوراي اسالمي ش//هر تهران درآمدند و آنها كه ميتوانس//تند شوراي شهر را به يك نهاد مدني انباش//ته از تجربيات و تخصصه//ا و بينشهاي س//ازنده و مشكلگش//ا براي ش//هروندان تهراني تبدي//ل كنند به دليل اس//تقالل راي، عدم وابس//تگي به گروهها و جناحهاي سياس//ي و نداشتن روحيه رانتجويي و رانتخواهي، از راه يافتن به دورههاي مختلف ش//وراهاي شهر بازماندند. آنها كه با داشتن انواع و اقسام شايستگيها ش//انس عضويت در دورههاي گذشته شوراي شهر را پيدا نكردند فقط در يك بازي و آن هم براي يكبار بازنده شدند. اما بازنده اصلي، ما شهروندان بوديم كه در بزنگاه تصميمگي//ري براي انتخاب اعضاي شوراي شهرمان يا جوگير شديم، يا تحت تاثير نام و شهرت نامزدها قرار گرفتيم يا فرصت كمي بررسي و تحقيق در احوال نامزدها را به خود نداديم ولي با فرصت ديگري كه انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر در برابرمان قرار داده، بايد به جبران مافات بپردازيم و آب رفته را به جوي بازگردانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.