تغییر گفتمان سیاسی در فرانسه

مارین لوپن و امانوئل مکرون به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری رسیدند؛ برتری دولت مقابل مدعیان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه تیتر یک

... نامزد ديگر هس//تند يا مانند آن دو نفر ديگر گمان نم//يرود كه ش//انس چنداني براي كس//ب نظر موافق رايدهندگان و باال آمدن در ردهبندي رايگيري داش//ته باش//ند. از اين بابت عمده تحليلگران و ناظران، تالش و تمركز خود را بر ارزيابي سابقه، رفتار و برنامههاي سه نامزد اخير استوار كردهاند.

درگزارشهاييكهدراينشمارهتهيهشده،خبرنگاران و نويسندگان روزنامه »جهانصنعت« سابقه عملكرد سه نامزد اصلي را در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي بررسي و تالش كردهاند درباره هريك از ايشان تصوير روشني براي مخاطب ارائه دهند. البته دو نامزد اصولگرا بدون اشاره به س//ابقه خود تالش زيادي براي حمله به حسن روحاني انج//ام دادهاند و در بيان مواضع خويش تصوير زيبايي از آنچه در دولت ايش//ان شكل خواهد گرفت، ارائه كردهاند. مثال در اين رابطه آقاي رييسي به سكوت خود در جريان بازداش//ت خودس//رانه روزنامهنگاران كه در زمان حضور ايشان در دستگاه قضايي رخ داد يا بينتيجه ماندن پرونده اسيدپاشيها كه ايشان در جايگاه معاون اول قوه قضاييه قول حل و فصل و اتمام آن پرونده را داد، اشاره نميكند و در مورد اين موضوعهاي پرابهام سخن نميگويد. حال آنكه ايشان هماكنون درباره تحمل ديدگاههاي مخالف و ساماندهي امور اجتماعي تصاوير زيبايي را در سخن خود نويدميدهد.محمدباقرقاليبافنيزكهبزرگترينمجموعه اقتصادي كشور در بخش عمومي را مديريت كرده و بارها گفته است كه بودجه و امكانات شهرداري تهران به تنهايي با چهار يا پن//ج وزارتخانه دولت برابري ميكند، هيچگاه توضيح نداده كه عمده پروژههاي عمراني شهرداري تهران چرابهنهادهايشبهحكومتيواگذارشدهوبخشخصوصي واقعي از اين پروژهها بركنار ماندهاند. همچنين اتهام بزرگ تامين هزينه و اداره شهر از طريق شهرفروشي و سوداگري موضوعي است كه جواب درست و قانعكنندهاي از جانب آقايقاليبافدريافتنكردهاست.مجموعهاينگزارشهادر صفحات2،3 و41 ازنظرتانميگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.