میراثخواران یارانهاي!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مس/عود س/لیمي- هنگامي كه در آغ//از كار دولت دهم، »قانون هدفمندي يارانهها« به اجرا درآمد، حتي پيش از آن ه//م، زماني كه صحبت از چنين طرحي در ميان بود، بسياري به ويژه كارشناسان اقتصادي نس//بت به آينده اجراي آن با داليل مس//تند هش//دار دادند كه مورد خشم و غضب قرار گرفتند.

هنگامي كه نزديك به 98 درصد مردم، پرسشنامهها را پر كردند تا از مزاياي »هدفمندي يارانهها« برخوردار شوند! در اطراف نگارنده، بودند اقوام و دوستان و همكاراني كه با وجود برخورداري از اوضاع خ//وب مالي، نام خ//ود را در زمره يارانهبگيران به ثبت رس//اندند، ه//رگاه بح//ث پيش ميآمد با اين عبارت مع//روف كه »كندن يك م//و از ... غنيمت اس//ت« به من ايراد ميگرفتن//د كه چرا همرنگ جماعت نشدهام!

اس//تدالل من اما اين بود و همچنان به قوت خود باقي اس//ت كه كوپن، سوبس//يد يا يارانه در ذات خود و با توجه به ش//رايط خاص، نهتنه//ا خوب اس//ت كه قطعا ضروري هم خواهد ب//ود، بهطور مثال ش//رايط جنگ هشت س//اله عراق عليه ايران يا اوضاع اروپا در جنگ دوم جهاني يا حتي در يكي دو سال بعد از بحران مالي 2008 جهان، اما اينكه بياييم و كل جمعيت يك كشور از ريز و درشت و مالك و رانتخوار و ... گرفته تا واجدين شرايط زندگي در زير خط فقر را به قول معروف فلهاي، شامل چنين طرحي بدانيم، هيچ اصل و نمونه و قانوني را نمايندگي نميكند، مگر »عوامفريبي« و جاي تاس//ف دارد كه به بهانه »كندن يك مو از «.. تقريبا 97 درصد مردم هم در اين امر شريك شدند! تا جايي كه امروز بهعنوان يكي از مشكالت عمده دولت يازدهم، گلوي اقتصاد كشور را گرفته است.

ج//دا از بحث اقتصاد، »هدفمندي يارانهها« به يك معضل بزرگ اجتماعي هم بدل شده است، به روايت يكي از دوستان، جوان بسيار محترمي كه بالقوه ميتواند در بازار كار كشور فردي كارآمد باشد، به علت بيكاري ماهي يكي دو بار در كارهاي خانه به او كمك ميكند، اين جوان چند روز پيش به دوستم گفته بود: هر كدام از نامزدها كه بيشتر يارانه بدهد به او راي ميدهم!

رييس دولت دهم با »هدفمندي يارانهها« بذري كاشت كه حاصلش توفاني است كه امروز مملكت را دربر گرفته است؛ توجه كنيد، اينك كه مظهر چنين ويراني به هر دليلي از صحنه انتخابات به بيرون رانده شد اما تفكر پوپوليستي او همچنان ادامه دارد؛ يكي از نامزدهاي مطرح با طرحي به نام »كارانه« قرار اس//ت در صورت پيروزي به هر جوان بيكار ماهانه 250 هزار تومان بدهد تا وقتي كه كار برايش پيدا شود. بايد پرس//يد؛ حق و قدر نس//ل جوان مملكت ما اين اندازه نزول پيدا كرده كه اينچنين، راي او خريداري شود.

يكي بايد س//وال كند، آيا هنگام ارائه اين طرح به تبعات سياسي و اجتماعي و اقتصادي آن فكر شده، آيا با اين طرح به جوانان كشور توهين نشده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.