برتریدولتمقابلمدعیان

»جهان صنعت« رویکرد و سوابق روحانی، رییسی و قالیباف را بررسی میكند؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شعاردادنسادهاست،امانكتهمهمآناستكهآياعملوسابقهازشعارهاپشتيبانيميكنديانه! مبارزاتانتخاباتيكهتاچندروزپيشبهطورغيررسميدنبالميشد،اكنونوبااعالماسامينامزدهاي

انتخابات، وارد دوره جديدي شده و مواضع آشكار و رسمي نامزدان اصلي را ميتوان از تريبونهاي گوناگونشنيد.بدوناثباتميتوانپذيرفتكهدرمياننامزدهايمعرفيشدهحسنروحاني،سيدابراهيم

رييسي و محمدباقر قاليباف بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند و رقابت جديتري با هم دارند. بهجز اين افراد سه نامزد ديگر مانند اسحاق جهانگيري در مظان كنار رفتن به نفع ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.