آگهی مزایده عمومی 96/2-5 ت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش/رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فروش 40 هزار تن سنگ آهن دانهبندی متوسط عیار ریزدانه و درشت دانه مگنتیتی معدن میشدوان در دو پارت 20 هزار تنی با عیارهای میانگین %55 و %56 را از طريق مزايده عمومی اجرا نمايد. بدينوسيله از عالقهمندان دعوت به عمل میآيد جهت كسب اطالعات بيشتر و تهيه اسناد مزايده از تاريخ 96/2/6 و حداكثر تا ساعت 16 مورخ 96/2/12 با در دس//ت داش//تن معرفینامه واصل فيش واريزی بانكی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانك ملی شعبه ميدان وليعصر به نام اين شركت به آدرس: تهران باالتر از ميدان وليعصر روبروی سينما استقالل شماره3171 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمايند. ضمنا مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت 17 روز شنبه 96/2/23 تعيين میگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.