میراثخواران یارانهاي!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه سردبیر massoudmehr@yahoo.fr

از طرف//ي يك نام//زد مطرح ديگ//ر كه هيچ پيشينهاي در مقوله مهمي چون اقتصاد ندارد، نيز با برگ يارانه به ميدان آمده است تا به قول معروف از قافل//ه پس نماند و برنامهاي ب//راي جلب آراي مردم داشته باشد اما غافل از اينكه به قول معروف و صدالبته تكراري اما ضروري، آقايان به جاي قالب و آموزش ماهيگيري، خيلي راحت ماهي آماده را به مردم پيشنهاد دادهاند، چه باك اگر با اين وعده پوپوليستي- با عرض پوزش از مردم- گداپروري را در كشور رواج دهند.

اينك//ه اوضاع اقتصادي و اجتماعي كش//ور به دگرگوني نياز دارد، ترديدي نيست اما بدون شك با تزريق »يارانه« خوان تازه در رگ و پوست مملكت جاري نخواهد شد.آخر چرا هر وقت پاي »راي« به ميانميآيد،جداازبخشترانهوآهنگهايميهني و پرو بال دادن به واژههايي چون »مردم«، »ايران« و »وطن« فورا به سراغ يارانه هم ميروند؛ قرار است تا چه زماني با »وجه رايج« راي مردم جمعآوري ش//ود! چرا نبايد نامزدها در شرايطي باشند كه با توجيه شخصيت و به رخ كشيدن پيشينه خود و ارائه طرح و برنامه مناسب، به سراغ مردم، به ويژه جوانان بروند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.