هواپیما ابزار سیاسی دلواپسان

شایعه ناتوانی مالی در خرید بوئینگ 777 رد شد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در شرايطي كه تا سه هفته ديگر قرار است چهارفروندهواپيماي ATR توسطايرانايرتحول گرفته شود، قرارداد ايران با بوئينگ موجب نگراني برخي از اقشار جامعه شده بود، از جمله اينكه اين عمل را يك تبليغ انتخاباتي و سياسي دانسته و سپس نيامدن بوئينگ را نيز به كمبود ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.