نامزدها به مردم قول دهند، نگاهشان به ملت است نه بیرون از مرزها

رهبر معظم انقالب در دیدار مسووالن، سفیران کشورهای اسالمی و اقشار مردم:

Jahan e-Sanat - - News -

رهبر انقالب از نامزدهای انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامههایشان به مردم قول دهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گرهها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد بلکه به تواناییهای ملت و ظرفیتهای کشور چشم میدوزند.

به گزارش دفتر مقام معظم رهبری، در عید پرش//کوه مبعث پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی)ص(، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسووالن نظام، قشرهای مختلف مردم و سفیران کشورهای اسالمی، بعثت را برنامهای نورانی، جاودانه و تحولآفرین برای همه جوامع بشری خواندند و با اشاره به ضرورت ایستادگی برگرفته از تعالیم اسالم در مقابل دشمنان و زورگویان جهانی، افزودند: ملت با حضور در انتخابات پیش رو، دشمنان اسالم و ایران را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه الزم است نامزدهای محترم به مردم قول دهند برای پیشرفت کشور و باز کردن گرهها، نگاهشان به خارج از مرزها نخواهد بود. ایشان »توانایی بیبدیل اسالم در رشد و شکوفایی جوامع انسانی«، »ظرفیت شکلدهی به تمدن توامان مادی و معنوی« و نیز »قدرت اسالم در مقابله با ظلم و تعدی« را از دالیل اصلی دشمنی مستکبران با دین مبین اسالم برشمردند. رهبر معظم انقالب افزودند: تشکیل گروههای تروریستی به نام اسالم و تفرقهانگیزی میان کشورهای اسالمی از جمله در عراق و سوریه و بحرین و یمن از توطئههای آمریکای ظالم و رژیم خبیث صهیونیستی برای مقابله با اسالم است. ایشان خاطرنشان کردند: البته ظالمان جهانی با جمهوری اسالمی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمناند اما مشکل اصلی آنها اصل اسالم است و این واقعیت را باید همه مسلمانان درک کنند. حضرت آیتاهلل خامنهای درک علت دشمنی مستکبران با اسالم را وظیفه مسووالن کشورهای اسالمی خواندند و افزودند: دولتهای اسالمی باید بفهمند که هدف آمریکا از همراهی با یک کشور اسالمی و دشمنی با یک کشور دیگر، جلوگیری از وحدت جهان اسالم و مانعتراشی بر سر راه درک مشترک مسلمانان از منافع جوامع اسالمی است. رهبر انقالب با ابراز تاسف از توفیق سیاستهای تفرقهافکنانه آمریکاییها در منطقه افزودند: غارتگران دستشان در جیب برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این کار، سعی میکنند جمهوری اسالمی ایران یا تشیع را دشمن آنها جلوه دهند اما همه باید این نکته را درک کنیم که اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان، راه پیشرفت جهان اسالم است. حضرت آیتاهلل خامنهای، عزم و اراده ملت ایران را در مقابله با زورگوییها، اختاللناپذیر و قاطع خواندند و خاطرنشان کردند: همه ملت، جوانان و مردم انقالبی و مومن در مقابل مستکبران ایستادهاند و در هر کشوری، این ایستادگی بر گرفته از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.

رهبر انقالب اس//المی، »ایمان و اتح//اد و حضور در صحنه« ملت را عامل شجاعت و ایستادگی جمهوری اسالمی برشمردند و تاکید کردند: شرکت در انتخابات پیش رو از مظاهر مهم حضور پرطراوت مردم در صحنه است. ایشان با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات افزودند: شرکت در انتخابات در نظام اسالمی، وظیفه مردم و تبلور »شأن و حق و قدرت« آنان در شکلدهی به راس اجرایی حکومت است، ضمن اینکه ایستادگی یکپارچه ملت، جسارت دشمن و توانایی تحرک و تعرض را از او سلب میکند.

رهبر انقالب اس//المی، سیاستهای مشترک و تهدیدآمیز همه مسووالن گذشته و حال آمریکا را در مخالفت با ملت ایران، نشانه نیت خباثتآلود مسووالن همهجریانهایسیاسیاینکشوردانستندوافزودند:آمریکاییهادرهمهزمانها برای ضربه زدن به ایران هر کاری میتوانستند انجام دادهاند اما همه بدانند هر کسی علیه ملت ایران تعرض کند، بدون تردید، به ضرر خودش تمام میشود چراکهعکسالعململتایراندرمقابلاینحرکت،مستحکمخواهدبود.حضرت آیتاهلل خامنهای، آینده مردم ایران را به فضل الهی و در پرتو ایمان و ایستادگی ملت، بهتر از گذشته خواندند و تاکید کردند: باید این »ایمان، اتحاد، ایستادگی و حضور در صحنه« را حفظ کرد و با استفاده از تواناییها و ظرفیتهای داخلی و برنامهریزی عاقالنه، س//اخت درونی نظام را چنان مستحکم کرد که دشمن از توطئههایش مایوس ش//ود و دست از دشمنی بردارد. رهبر انقالب در پایان سخنانشان از نامزدهای انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامههایشان به مردم یک قول دهند: قول بدهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گرهها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد بلکه به تواناییهای ملت و ظرفیتهای کشورچشممیدوزند.پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،رییسجمهور،مبعث را سرآغاز آخرین پیام الهی برای بشریت خواند و گفت: پیامبر اسالم )ص( با بعثت خود مردم را در مسیر برادری و عدالت قرار داد. رییسجمهور با بیان اینکه جهان اسالم گرفتار خشونت، ترور، تکفیر، بیثباتی و ناامنی است، افزود: امروز در جهان اسالم بیش از هر زمان دیگر به شنیدن پیام بعثت پیامبر اسالم)ص( نیازمندیم و باید همه تالشها را به کار گرفت تا کشورهای اسالمی از مشکالت و ناامنی رهایی یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.