بهرهمندیازظرفیتهابرایتوسعهوتحکیم روابطبیندوکشور

روحانیدردیداربارییسمجلسملیپاکستان:

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرسانی دولت- حجتاالسالم حسن روحانی در دیدار با سردارایازصادق،رییسمجلسملیپاکستانبابیاناینکهایرانوپاکستانبه عنواندوکشوربرادروهمسایه،منافعمشترکفراوانیدارند،گفت:جمهوری اسالمیایراندرطول07 سالگذشته،هموارهدرکنارملتپاکستانبودهو بیتردید افزایش مناسبات و روابط مسووالن و نمایندگان دو کشور میتواند در تقویت و توسعه روابط فیمابین تاثیرگذار باشد. رییسجمهور با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای گسترده ایران و پاکستان در بخشهای مختلف، بر ضرورت تالش در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاریهای دو کشور و تحقق هدف پنج میلیارد دالری در روابط تجاری و اقتصادی تهران- اسالمآباد تاکید کرد. رییسجمهور با اشاره به اینکه ایران آماده است نیازهای پاکستان در بخش انرژی را به طور کامل برطرف کند، گفت:خطلولهانتقالگازایرانبهپاکستان)خطلولهصلح(درایرانتانزدیک مرزپاکستانرسیدهوامیدواریمطرفپاکستانینیزاقدامهایالزمدرراستای تکمیلاینپروژهراباجدیتبیشتردنبالکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.