سالی5/1 میلیونشغلبرایرفعبحرانبیکاری

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- نامزد انتخابات ریاستجمهوری گفت: با ایجاد سالی یک تا 1/5 میلیونشغلبحرانبیکاریدرکشوررابرطرفکرد.حجتاالسالمسیدابراهیم رییسی افزود: امروز فردی که با وجود تحصیالت دنبال شغل است و به هر کس و ناکسی مراجعه میکند، شب با احساس خجالت به خانه برمیگردد. بیشترمراجعاتبندهدرخواستشغلوکاراست.کرامتیکجوان،بازنشسته، کارمندوکارگرایجابمیکندکهشغلشرافتمندانهداشتهباشد.نامزدانتخابات ریاستجمهوریبابیاناینکهتحصیالت،کار،زندگیومعیشتبرعهدهدولت اسالمی است و دولت باید با استفاده از همه امکانات شغل باکرامتی برای همه نیازمندانشغلفراهمکند،اظهارکرد:بندهدرسرکشیبهروستاهامشاهده کردم که مردم تنها با یارانه54 هزار تومانی زندگی میکنند. آیا مردم با این درآمد امکان زندگی دارند؟ تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه میتوان با مدیریتصحیحفقرارانجاتدادوبرایبیکارانشغلفراهمکرد،ادامهداد:چرا بعداز83 سالافرادیکهبایکدنیاامیدبهدنبالمسکنهستند،نمیتوانند بهیکمسکنحداقلیبرسند.مسکنیشروعمیشوداماناباورانهاینوضعیت چندسالمعطلمیماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.