کاندیداهاوعدههایخالفواقعیتندهند

Jahan e-Sanat - - News -

انتخ/اب- رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت اصول اخالقی در رقابتهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری، از همه کاندیداها خواست از دادن وعدههای خالف واقعیت و بیاساس و همچنین تخریب رقبا خودداریکنند.آیتاهللآملیالریجانیبابیاناینکهراهبرایبرگزاریانتخاباتی درترازجمهوریاسالمیودرچارچوبموازینقانونیبازاست،خاطرنشانکرد: همانگونه که بارها بیان شده، تفاوت نظام جمهوری اسالمی با سایر نظامهای سیاسی دنیا در محور بودن ارزشها و اصول اخالقی است. در همین راستا نامزدها باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان اقدام به تخریب رقبا نکنند، عالوهبرایندردادنوعدههایانتخاباتیهمتجاوزازواقعیتنداشتهباشندزیرا چنین کاری موجب میشود وعدههای بیپایه و اساس بیان شود و این خود یکنقطهضعفبرایکاندیداهابهشمارمیآید.ویبااشارهبهاینکهوعدههای خالف واقعیت به نوعی میتواند فرد را از عدالت ساقط کند، تصریح کرد: عدم اهانت و عدم تخریب از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه کاندیداها قرار گیرد البته انتقاد به برخی روشها مانعی ندارد منتها نقد نباید رنگ و بوی تخریبوتوهینبهخودبگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.