آغازهفتمینکمیسیونمشترکبرجامدروین

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-هفتمین کمیسیون مشترک اجرای برجام عصر روز دوشنبه در سطحمعاونانوزیرانامورخارجهایرانو1+5 برگزارشد.

درچارچوباجرایبرجامهمچنینروزدوشنبههیاتایرانیبهسرپرستی سیدعباسعراقچیومجیدتختروانچیدیدارهایجداگانهایباهیاتروسیه، چین،هلگااشمیدنمایندهاتحادیهاروپاو1+5 ونیزمدیرکلآژانسبینالمللی انرژی اتمی در حاشیه این برگزاری کمیسیون برجام داشتند. همچنین از موارد دیگر بحث در این نشست این بود که پس از حدود51 ماه از اجرای برجام هنوز در بخش فعالیتهای بانکی موانع از سر راه تجارت و بازرگانی ایران برداشته نشده است و بانکهای بزرگ اروپایی و دنیا همچنان نسبت به نوع برخورد آمریکا با آنها در صورت ورودشان به ایران مردد هستند. عالوه بر این موضوعات مربوط به تحریمها و موانع پیش روی آن، موضوعات هستهای از جمله بررسی جزییات امضای قرارداد بازطراحی راکتور اراک، خرید059 تن اورانیوم از قزاقستان و خرید دیگر کاالها از جمله مسایلی هستند که در کمیسیونروزسهشنبهموردبررسیقرارگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.