دولت ترامپ تا ارائه گزارش09روزه به برجام پایبندمیماند

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد دولت دونالد ترامپ تا زمان ارائه گزارش09روزه بعدی، به برجام پایبند خواهد ماند. مارک تونر، سخنگویوزارتخارجهآمریکادرنشستیخبریگفت:دولتدونالدترامپ، رییسجمهورآمریکاتازمانارائهگزارش09روزهبعدی،بهبرجامپایبندخواهد ماند.رکستیلرسون،وزیرخارجهآمریکادرگزارشاخیرخودبهکنگرهضمن اذعان به پایبندی ایران به مفاد توافق هستهای اعالم کرد دولت ترامپ تا زمان ارائهگزارشبعدی)09 روزدیگر(بررسیکاملیدربارهاینتوافقانجامخواهد داد.ایندرحالیاستکهدونالدترامپدرمصاحبهایباآسوشیتدپرسضمن متهمکردنایرانبهنقض»روحبرجام«گفت:ممکناستواشنگتنبهتوافق هستهایباایرانپایبندنماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.