میانجیگریپاکستانمیانایرانوعربستان

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-پاکستانخواستارمیانجیگریمیانایرانوعربستانوهمچنین پیوستن ایران به ائتالف اسالمی ضدداعش شد. به گزارش روسیا الیوم، نواز شریف نخستوزیر پاکستان ماه گذشته به اشتر آصف علی دادستان کل پاکستان، ماموریت ویژهای داد تا به عربستان سفر کند و با مقامات آن درباره پیوستنایرانبهائتالفاسالمیضدداعشگفتوگوکند.قراراستدادستان پاکستاندرروزهایآیندهبهمنظورثباتمنطقهوتقویتوحدتجهاناسالم به ایران سفر کند. روسیا الیوم در ادامه به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت: پاکستان تالش میکند روابط ایران و عربستان را به هم نزدیک کند، زیرا نبود تنشمیانایرانوعربستانکارپاکستانراآسانترخواهدکرد.روسیاالیومدر پایاننوشت:کشورپاکستاندرششهفتهگذشتهفعالیتدیپلماسیزیادی داشتبهخصوصازطریققمرجوادباجوافرماندهکنونیارتشپاکستانکهبه منظور بحث و تبادلنظر درباره این مساله دو بار با سفیر ایران دیدار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.